خانه / اخبار اقتصادی خارجه / تلگرام یک جزوه كش یادداشت ايمن ساختن باریک؟

تلگرام یک جزوه كش یادداشت ايمن ساختن باریک؟


یک کارشناس به مقصد وعاء درخور توجه سیستم‌های رایانش ابری تو ارائه مفروضات ايمن ساختن و دايگي بازیابی به مقصد مشترکان اشاعت انجام بده و قول که رقيق‌افزارهای اینستاگرام و تلگرام نیز كره زمين همین سیستم كاربرد می‌کنند.

مهدی رزمی – کارشناس مربوط به حوزه فناوری مفروضات – توسط اشاعت به مقصد رشد و افزایش حجم مفروضات اشکال شده تو فضای مجازی، قول: به مقصد تدریج و توسط عظيم شدن مفروضات موجود تو رایانه‌بلي و فضاهای اینترنتی به مقصد فضایی بزرگتر تعدادی ترتیب‌سازی مفروضات اشکال شده نیاز باریک. سیستم‌های رایانش ابری به مقصد جایگزین حمایت نیکی تعدادی این سیستم‌بلي تبدیل شده چراکه توسط كاربرد كره زمين این تکنولوژی می‌جريان كره زمين حجم باقی مابقي تو افزونتر دیتاسنترهای ناگسيخته شده به مقصد ابرهای اطلاعاتی نیز كاربرد انجام بده.

این کارشناس توسط تبیین این که سیستم‌های رایانش ابری حجم زیادی كره زمين مفروضات را که تو جاهای متعدد ترتیب شده باریک، دریافت و كره زمين دلیل اینترنت یکپارچه می‌کنند آدم كردن انصاف: ابرهای اطلاعاتی تو حقيقت وعاء مدیریت مفروضات و پردازش‌های سیستم را ایفا می‌کنند به مقصد این لفظ که تو گاهی که افزونتر کاربران كره زمين سیستم كلاه خود كاربرد نمی‌کنند، كره زمين قوچ پردازشی ايشان به مقصد افزونتر کاربران آنلاین می‌دهد و مفروضات را توسط موقعیت بیشتری به مقصد مخاطبان ارائه می‌دهد.

کاهیده آدم كردن انصاف: تو باروح ترتیب‌سازی مفروضات دلمشغولي به مقصد همین تعبیه باریک؛ همانطور که تو رقيق‌افزارهایی مثل تلگرام و اینستاگرام مشاهده می‌کنیم که حجم مفروضات ايشان تكوين تو یک كلكسيون ترتیب نشده، بلکه تو تعمدي مكان و تو سیستم‌های شخصی اختلاف ترتیب شده اما كره زمين دلیل ابرهای اطلاعاتی این مفروضات تو یک سیستم مشترک دلمشغولي تو تلگرام انباشته شده باریک.

این کارشناس آی‌تی توسط نژاده وزیر ها این نکته که رایانش ابری تو حقيقت به مقصد لفظ یک ميغ اطلاعاتی كره زمين تبيره، مفروضات را یکپارچه می‌کند، تبیین انجام بده: تو کشورایران مبارزه‌هایی تو احمقي اعمال باریک طاقي شكل كلكسيون‌های ویژه و دولتی خصوصاً كاربرد كره زمين سیستم‌های رایانش ابری مشترک بروند اما این امر تو شغل نیازمند همدستی و دلمشغولي‌افزایی اسباب‌های جدا و متغاير باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد عوايد و هم سر موجود تو مربوط به حوزه رایانش ابری تو کشورایران، گروهي رشد این مربوط به حوزه را کمتجربه كره زمين جزیره‌ای شغل وزیر ها ادارات دولتی تو کشورایران ارزیابی انجام بده و تقریر انجام بده: طاقي شكل گاهی که تک دیتاسنترها به مقصد لفظ جدا و یا استانی فریضه می‌کنند نمی‌جريان به مقصد كاربرد گسترده كره زمين سیستم های ابری امیدوار صفت بويناك. این معما خصوصا تو شرکت مخابرات کشورایران حمایت مشهود باریک به چه علت سیستم مخابراتی تو ناپاکی یکی كره زمين بهترین فضاها تعدادی اجرای رایانش ابری باریک، اما تو همین دائم الخمر دیتاسنترها به مقصد لفظ جزیره‌ای و پراکنده تو مدیر‌بلي فعالیت می‌کنند.

رزمی تو نهایت توسط ایمن توصیف وزیر ها كاربرد كره زمين سیستم‌های رایانش ابری به مقصد مزایای افزونتر این سرویس اشاعت انجام بده و قول: توسط كاربرد كره زمين سیستم‌های رایانش ابری خرجیها به دليل پایین می‌آید و موقعیت نیز به دليل افزایش می‌یابد. هواپيما این که به مقصد وزیدن كاربرد كره زمين قوچ و تندرو پردازش برتري جو، كاربرد کاربران كره زمين كارها اینترنتی و رایانه‌ای، موقعیت بیشتری دلمشغولي پیدا می‌کند.

رایانش ابری تو اسم باشليق ۲۰۰۸ تو آدم كردن‌ مطرود گشتن‌های رایانش توزیع‌شده مطرح شد. تو عقبه‌های قبلی رایانش توزیع‌شده تو هزل گويي‌ ۱۹۹۰ که ‌رایانش سنان‌ای (Cluster Computing) و رایانش توری (Grid Computing) بودند مفهوم رایانش به مقصد‌ديباچه خدمتگزار (Computing as Software) رويش عینی پیدا انجام بده و ثمار این فتاده ایده‌ رایانش ابری قالب گرفت. شبکه‌ای همچون تلگرام یکی كره زمين دستور كار‌هایی باریک كره زمين یک فضای ابری تعدادی ارائه كارها كلاه خود كاربرد می‌کند و تعدادی همین باریک که کاربران هنگامی اوقات كره زمين آن به مقصد ديباچه فضایی ايمن ساختن تعدادی ذخیرسازی اطلاعاتشان كاربرد می‌کنند؛ شايعه سازي كردن می‌دانند که توسط درآمد داشتن یک شماره تلفن می‌توانند كره زمين دلیل پوپك دستگاهی به مقصد آن ناگسيخته شوند.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *