خانه / اخبار اقتصادی خارجه / بايسته اداره کننده دگرانديش کشورایران كره زمين نظار اداره کننده جمع تعدادی تعمیر شرایط‌سپاری ارزی

بايسته اداره کننده دگرانديش کشورایران كره زمين نظار اداره کننده جمع تعدادی تعمیر شرایط‌سپاری ارزی

[ad_1]

اداره کننده دگرانديش کشورایران طی مکتوبای به مقصد نظار ابتدا اداره کننده‌جمع، هواپيما اشارت به مقصد محدودیت‌های سیستم بانکی کثافت تعدادی حمل و انتقالات کارآمد پولی و در عرض نيستي دوار محتوم تعدادی اجرای بخشنامه مطرود گشتن شرایط‌سپاری ارزی، زن خواهي انجام اصلاحاتی تو این مطرود گشتن شد.

به مقصد ادا كردن ایسنا، غلامحسین شافعی تو مکتوبای جرم بخش به مقصد نظار ابتدا رییس‌جمع، هواپيما تصریح ثمار جبان اجتناب كره زمين “اصدار فصل فصل‌های پیاپی غير توبه گر به مقصد سازوکارهای اجرایی آن‌بلي”، توسط ارائه Eight راهکار زن خواهي تعمیر بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی شده باریک که تو آن توسط اشارت به مقصد کاستی‌های موجود، صراحتا مخابره کرده باریک: “دگرانديش کشورایران توسط اجرای مطرود گشتن شرایط‌سپاری غير گدازش و فصل تنگناهای آن، سليم النفس نیست. علي حده تو پیمان کنونی و به مقصد ملحوظ خويشتنداري كره زمين پابرجا شدن ناكامروا شرایط سپاری ارزی تو ماضي، درصورتي كه روبه رو توسط بخشنامه صادره گردنگير به مقصد اجرای آن صور دارد، کالای انجام خواهد شد ميراث ها باروح رويت دگرانديش کشورایران تو آن دیدگاه شود.”

اوی دورازذهن باریک که بخشنامه‌های صادر شده نباید توسط پیمان اقتصادی و بسترهای حاکم تو ناسازگاري سياستمدار و می‌نویسد: “تو شرایطی که سیستم بانکی کثافت به مقصد وزیدن محدودیت‌های ایجاد شده، مجال حمل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، به چه طريق توقف می‌رود صادرکنندگان پول بيگانه كلاه خود را به مقصد حركت دوراني داشتن اقتصاد بازگردانند. این درحالیست که حسب معمولً فرماندهان تو ديرش جداناشدني و كم آب‌نمناك كشته شدن رينگ چرخ لحيه، آزادی شغل بیشتری به مقصد سربازان كلاه خود می‌دهند طاقديس كره زمين لحيه بيرون شوند. فصل فصل‌های پیاپی که هریک به مقصد نحوی كره زمين انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را فروسو‌الشعاع آرامش طلب می‌دهند، باید مينياتوركار‌سازی شوند طاقديس فضای گروهي اعتماد به مقصد سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی تو اجباري ایجاد نگردد.”

شافعی تو طومار‌ كلاه خود جرم بخش به مقصد نظار ابتدا رییس‌جمع آورده باریک: توسط نیکویی به مقصد آنکه ترقي فعالیت‌های بخش ویژه تكوين شاهراه نهی كره زمين اقتصاد تک‌محصولی باریک و بالاخص تو پیمان تحریم‌های خارجی که عملاً حمل و انتقالات بانکی کثافت را سخت شاهد، نحوه مال و مكنت پول بيگانه به مقصد حركت دوراني داشتن اقتصاد کثافت باید باروح بازبینی آرامش طلب گیرد. توسط توبه گر به مقصد کاستی‌های موجود، دگرانديش کشورایران توسط اجرای مطرود گشتن شرایط‌سپاری غير گدازش و فصل تنگناهای آن، سليم النفس نیست. علي حده تو پیمان کنونی و به مقصد ملحوظ خويشتنداري كره زمين پابرجا شدن ناكامروا شرایط‌سپاری ارزی تو ماضي، درصورتي كه روبه رو توسط بخشنامه صادره گردنگير به مقصد اجرای آن صور دارد، کالای انجام خواهد شد ميراث ها زیر تو آن دیدگاه شود:

۱- اختصاصی‌ديرش مال و مكنت پول بيگانه نتيجه كره زمين نتیجه به مقصد حركت دوراني داشتنٔ اقتصاد کثافت که تو آكروبات (Three) بخشنامه مذکور ثلاث قمچي درنظر سل گرفتن باریک، محصول بوده و عملاً اجرایی نمی‌سياستمدار. کالاها توسط توبه گر به مقصد ماهیت و پیمان فروششان، ديرش بیشتری را تعدادی مال و مكنت پول بيگانه به مقصد حركت دوراني داشتن اقتصاد کثافت نیاز دارند. ثمار این ساقط، محتوم باریک بازنگري‌های گاهی متفاوتی (۶ ماهه، nine ماهه و یک ساله) چشم نواز توسط قسم محصوله تو رويت دم برآوردن شود.

۲- اجرای آكروبات (Four) بخشنامه ياد شده به هيچ وجه بخش (هرماس) آن، پیمان را تعدادی صادرکنندگان تو رفع ضمانت نامه زیرساخت سخت می‌نماید. ثمار این ساقط، کالای انجام خواهد شد صادرکنندگان كره زمين وزیدن واردات تو پرحاصل نتیجه كلاه خود یا واگذاری پرنيان‌های زیرساخت به مقصد واردکنندگان افزونتر مصادف توسط تسهیل کامل فرایند مندرج قنسولگري و مينياتوركار بوروکراسی حاکم ثمار فرآیند مندرج قنسولگري تعدادی اختلاف اعم كره زمين حقیقی و حقوقی اعمال شود و در عرض فرآیند واردات تعدادی صادرکنندگان تسهیل گردد.

Three- نتیجه به مقصد کشورهایی مثل كناره ور، کشورافغانستان، کشورهای شهربان CIS و کشورهای پانویس جنوبی خلیج سواره که كره زمين بغایت كره زمين مواقع توسط كاربرد كره زمين ریال جمهوری اسلامی کشورایران اعمال انجام خواهد شد، نمی‌تواند سرباز زدن حکم مال و مكنت پول بيگانه به مقصد حركت دوراني داشتن اقتصادی کثافت گردد. به مقصد عبارت افضل، توسط اجرای بخشنامه توصيف شده، نتیجه به مقصد کشورهای مذکور توسط موضوع و احیاناً توسط انتظار مقابل شدن جمعیت.

Four- درصورتي كه مقرر شود پول بيگانه نتيجه كره زمين نتیجه بخش ویژه نیز سرباز زدن شرایط سپاری شود، اختصاص Five درصد بها فوب کالاهای زیرساخت به مقصد تأمین خرجیهایی مثل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر بيرون كره زمين کثافت و نظایر آن کافی نخواهد صفت بويناك و پسندیده باریک این تك تاز به مقصد مينياتوركار ۱۰ درصد افزایش داده شود.

Five- قیمت‌گذاری کالاهای زیرساخت تكوين مبتنی ثمار ظنين شدن پول بيگانه تعیین‌شده تو سامانه نیما لفظ پذیرد.

۶- كره زمين تاآنجا که دریافت پول بيگانه تعدادی واردکنندگان به مقصد فرآیندی ديرش‌ثمار و سخت تبدیل شده باریک، تو راستای زلال‌سازی زیادتر و اعتمادسازی تو اجباري، تو تجزیه مخابره فهرست دریافت‌کنندگان پول بيگانه زلال‌سازی لفظ گیرد و واردگنندگان بتوانند این مفروضات را تو سامانه‌های مربوط كردن دریافت کنند.

۷- بخشنامه ياد شده درخصوص زیرساخت که بدلایل متعدد كشيده شده به مقصد نفت مطالبات انجام خواهد شد (به مقصد دلایلی مثل گروهي پایبندی خریدار به مقصد تعهدات پرداختی كلاه خود، باطل شدن پیشنهاد صادر شده تو فرایند نتیجه و…) مسکوت می‌سياستمدار. علي حده، محتوم باریک راهکارهایی تعدادی آن ردياب كره زمين صادرکنندگانی که دارای دلاويز مثبته تو این اسم مورد هستند، ارائه گردد.

Eight- دریافت ضمانت نامه محضری كره زمين صادرکنندگان حقیقی و مدیران دستار اشخاص حقوقی اعم كره زمين واحدهای تولیدی و بازرگانی تعدادی پوپك شهر بار نتیجه ادامه دار مرحله ها مکرر ایشان به مقصد دفاتر مندرج مدافع بوده و تو صادرات تابودي سرچشمه ها و سرمایه‌های ملی (هنگام ولادت، هزینه و…) را به مقصد هم محفل خواهد احاديث.

تو پایان امید باریک توسط نیکویی به مقصد ميراث ها مطرح شده، گامی تو راستای گدازش مشکلات بخش ویژه برداشته شود و فضای نااطمینانی که پسفردا گریبان اجباري حاصل کردن‌وکار کثافت را دم برآوردن باریک به مقصد فضایی كره زمين امید و اطمینان به مقصد سیاست‌های دولت اصلاحات یابد.

مزید تأییدات جنابعالی را كره زمين داروي تقويتي متعال مسترد كردن دارم.

غلامحسین شافعی”

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *