خانه / اخبار اقتصادی خارجه / راستاد مدیرعامل دائم الخمر شهرهاي ساحلي و دریانوردی شد

راستاد مدیرعامل دائم الخمر شهرهاي ساحلي و دریانوردی شد


محمد راستاد توسط حکم به ‌دست آوردن شاهراه و شهرسازی به ويژه نظار به ‌دست آوردن شاهراه و شهرسازی و مدیرعامل دائم الخمر شهرهاي ساحلي و دریانوردی آلودگی انتصاب شد.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، به مقصد شيريني كره زمين پیشگاه خبری وزارت شاهراه و شهرسازی، عباس آخوندی، به ‌دست آوردن شاهراه و شهرسازی طی حکمی محمد راستاد را به مقصد ديباچه نظار كلاه خود و مدیرعامل دائم الخمر شهرهاي ساحلي و دریانوردی انتصاب انجام بده. اسم ستيزه گر این حکم بدین روشن سازي باریک:

«سلامي علیکم

توسط بازگشت كننده به مقصد درجه ها ضمانت نامه، مهارت و تجربیات ارزنده جنابعالی، اسم بزرگواري این حکم به ويژه نظار به ‌دست آوردن شاهراه و شهرسازی و مدیرعامل دائم الخمر شهرهاي ساحلي و دریانوردی انتصاب می‌شوید. داخل اعمال کار واگذار شده خیر باریک به مقصد ميراث ها زیر بازگشت كننده فرمایید:

۱. خطير‌ترین کار ما داخل دولت وضع و اجرای قوانين به مقصد رعايت افزایش اطمینان، نازپروردگي، به شدني موقعیت كارها و وقايه كره زمين صفت پست اهالي باریک. بنابراین داخل طراحی و بازنگری صفت انحصارطلب سیاست‌بلي و فرآیندهای عملیاتی صنعت دریانوردی این شاخص‌بلي باید باروح بازگشت كننده سياستمدار.

۲. امنیت و استاندارد قوانین غیرقابل شکست داخل عملیات دریانوردی باریک. كره زمين دائم الخمر دریانوردی توقف می‌رود طی یک دستور كار معين خيابان بندي به مقصد ارتقای کیفیت کشورایران داخل مساحت گرفتن كره خاكي مبادرت كردن نماید.

۳. سیاست دولت داخل نقل‌و‌شيريني دریایی مبتنی ثمار آزادسازی، ترقي هم چشمي كردن و بیشینه‌وزیر ها جيره خوار بخش ویژه داخل این صنعت باریک. داخل این راستا، ضروری باریک، ديسيپلين بسته شدن ورقه شناسايي كارها دریایی و بندری را زيبا را پیمان هدیه و انتقام گرفتن تعدادی مدل و تصویب داخل شورای اقتصاد ارایه نمائید.

۴. نقل‌و‌شيريني دریایی وعاء بسزایی داخل تسهیل بازرگان، ترقي نتیجه و افزایش اشکال دارد. كره زمين این رو ترقي و مدرن‌سازی صنعت دریانوردی داخل کشورایران چاه داخل بخش كارها‌رسانی ثمار خطوط کشتیرانی و چاه داخل بخش تهیه شهرهاي ساحلي و چاه داخل پشت بام‌کرانه نیازمند سرمایه‌گذاری فراوانی باریک، توسط این صور افزایش مقیاس ثنايا‌وری كره زمين سرمایه‌گذاری‌های اعمال یافته باید داخل رئيس فعالیت‌بلي آرامش طلب گیرد.

۵. کیفیت استراتژیک کشورایران داخل شهربان آسیا و دسترسی گسترده ثمار پيمان‌های بي لياقت و دریای‌خزر، اهمیت اقتصاد دریاپایه را داخل به شدني زندگی بغایت كره زمين هموطنان ساکن داخل شهرهای ساحلی آشکار می‌سازند. كره زمين این رو رویکرد یکپارچه به مقصد کارکرد اقتصادی و ترقي شهرهاي ساحلي و پشت بام‌کرانه‌های ايشان و شهربندرها و پرسپكتيو بي لياقت دارای اهمیت فراوانی باریک که باید داخل نحو فریضه هیات كارپرداز آرامش طلب گیرد.

۶. به مقصد رعايت صرفه‌جویی داخل اسم پري زده انرژی، افزایش امنیت و افزایش ثنايا‌وری كره زمين شبکه نقل و شيريني و كاربرد كره زمين کیفیت ترانزیتی کشورایران، ترقي خطوط ریلی داخل شهرهاي ساحلي و تشکیل پایگاه مدیریت و راهبری این خطوط داخل حيطه نفوذ شهرهاي ساحلي و داخل هماهنگی توسط شرکت شاهراه‌پولادين کشورایران و در عرض صفت به خاطرسپردني و یکپارچگی میان ترقي شهرهاي ساحلي و نقل و شيريني ریلی و افسون كردن‌ای جانبداری ايشان اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. بازگشت كننده دائم الخمر شهرهاي ساحلي را به مقصد این نکته جلب می‌کنم.

۷. افزایش جريان ملی داخل صوب جذب فناوری‌های جدید و ارتقای فناوری موجود و در عرض آموزش و ترقي نیروی انسانی داخل صنعت دریانوردی داخل مربوط به حوزه‌های عمومی و ویژه باید باروح بازگشت كننده سياستمدار.

۸. كاربرد كره زمين فناوری مفروضات داخل صنعت دریانوردی چاه داخل مدیریت شهرهاي ساحلي و كارها رسانی و چاه داخل يسر دسترسی اهالي و ثنايا‌برداران به مقصد مفروضات و به مقصد كارها خرید و قنسولگري سایز كارها مربوط كردن موردتاکید باریک.

توفیق روزافزون جنابعالی را كره زمين داروي تقويتي متعال خواهانم.

عباس آخوندی

به ‌دست آوردن»

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *