خانه / اخبار اقتصادی خارجه / اسم باشليق ۵۵۰ الف میلیاردی بانک‌بلي/ جای خالی بازارگه سرمایه

اسم باشليق ۵۵۰ الف میلیاردی بانک‌بلي/ جای خالی بازارگه سرمایه

[ad_1]

شبکه بانکی تو پارينه حدود۵۵۰ الف میلیارد ده هزار دينار تسهیلات بازدادن کرده باریک. رقمی که طي رکوردشکنی خيابان بندي به مقصد اسم باشليق‌های ماضي شهرستان بار افزونتر ثمار کمرنگ توافق داشتن جيره خوار بازارهایی همچون سرمایه تعدادی پیشبینی کشورمالی اقتصاد تصریح دارد.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، بديع‌ترین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، داغ جا می‌دهد سابقه تسهیلات دهی بانک‌بلي تو اسم باشليق ۱۳۹۵ توسط مجموع تك تاز ۵۴۸ الف میلیارد ده هزار دينار به تنگ آمده شده باریک. این تك تاز تو مقایسه توسط اسم باشليق ۱۳۹۴ که تو کانال ۴۰۰ الف میلیارد ده هزار دينار تسهیلات بازدادن شد، نزدیک به مقصد ۱۳۰ الف میلیارد ده هزار دينار افزایش دارد و رشدی زیاد كره زمين ۳۱ درصد را مندرج کرده باریک.

این تو دانست باریک که توسط صور انتقاداتی که خيابان بندي به مقصد جيره خوار بالای شبکه بانکی تو مقایسه توسط افزونتر بازارها كره زمين يكباره سرمایه و بیمه مطرح انجام خواهد شد. اما همچنان جيره خوار بانک‌بلي دايگي برآورده كردن باریک به مقصد طوری که تو احمقي تيار كبير ثمار ۸۰ درصد سرچشمه ها باروح نیاز اقتصادی كره زمين دلیل شبکه بانکی پیشبینی انجام خواهد شد. این موضوعی باریک که حكماً مقامات بانک مرکزی نیز بارها به مقصد آن تاديه شده و زن خواهي ادخال زیادتر و جدی‌نمناك بازارگه سرمایه به مقصد ديباچه یکی كره زمين ابزارهای درخور توجه تو پیشبینی کشورمالی مدل‌های اقتصادی شده باریک.

نيستي سرچشمه ها کافی به مقصد خصوصی تو شرایطی که حجم بالایی كره زمين نقدینگی بانک‌بلي آتشخوار شده كلاه خود می‌تواند عاملی سياستمدار که تو لفظ تراكم تو بانک‌بلي تعدادی تسهیلات‌دهی برتر ايشان خصوصاً نژاده برداشت كره زمين بانک مرکزی حرکت کنند. موضوعی که به مقصد گیتی تو لفظ‌های کشورمالی ايشان و تو شکل افزایش بدهی به مقصد بانک مرکزی نمایان باریک.

ثمار این ساقط بدون شك‌صفت منسوب به طوس که پیش‌نمناك مدیران بانکی تصریح داشته‌بضع تو این پیمان ضروری باریک که توسط تو رويت خوگرفتن ملاحظات تورمی بانک‌بلي خصوصاً پیشبینی کشورمالی كره زمين دلیل افزایش سرمایه و کفایت سرمایه، او تسهیلات غیرجاری و نيرنگ ساز پردادن ايشان به مقصد مسیر صحیح عبرت آميز دهی، افزایش ثنايا‌وری تو پیشبینی سرمایه تو سير و پرهیز كره زمين فشارهای افزوده و دارایی بانک‌بلي حرکت کند. كره زمين صیانت افزونتر ترغیب بنگاه‌های تولیدی به مقصد بازارگه سرمایه كره زمين توبه گر خصوصی‌ای كام روا باریک.

این تو شرایطی باریک که كره زمين تك تاز ۵۵۰ الف میلیاردی که بانک‌بلي تو پارينه تسهیلات بازدادن کرده‌بضع قريب الوقوع ۶۴ درصد یعنی رقمی زیاد كره زمين ۳۵۱ الف میلیارد ده هزار دينار به مقصد پیشبینی سرمایه تو سير بنگاه‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده باریک. این تك تاز تو مقایسه توسط اسم باشليق ۱۳۹۴ قريب الوقوع ۸۸ الف میلیارد ده هزار دينار معادل ۳۳ درصد رشد دارد.

اما كره زمين قريب الوقوع ۸ میلیون و ۸۰۰ الف مقياس تسهیلاتی که تو مجموع تو پارينه بازدادن شده قريب الوقوع ۳۲۵ الف مقياس به مقصد بخش صنعت و كان اختصاص دارد که رقمی كبير ثمار ۱۶۰ الف میلیارد ده هزار دينار را تو برمی‌گیرد. صنعت و كان تو سالی که گذشت قريب الوقوع ۱۳۲ الف میلیارد ده هزار دينار كره زمين سرچشمه ها دریافتی را تو سرمایه تو سير مصرف کرده باریک که زیاد كره زمين ۸۲ درصد سرچشمه ها این مربوط به حوزه را تو برمی‌گیرد.

اما تو بخش‌های افزونتر تو مربوط به حوزه کشاورزی قريب الوقوع ۴۶ الف و ۵۰۰ میلیارد ده هزار دينار تو یک میلیون و ۷۷۰ الف مقياس، ۵۰ الف میلیارد ده هزار دينار و تو شکل یک میلیون و ۱۰۰ الف مقياس تو بخش کاشانه و اسم آفريدن، ۷۲ الف میلیارد ده هزار دينار و تو یک میلیون و ۱۲۵ الف مقياس تو مربوط به حوزه بازرگانی و ایضاً ۲۱۷ الف میلیارد ده هزار دينار و تو چادرپوش میلیون و ۴۶۰ الف مقياس تسهیلات تو مربوط به حوزه بازرگانی ارائه شده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *