خانه / اخبار اقتصادی خارجه / نمایش ربات‌های تکنیک پيش رو به مقصد اینترنت اشیا/تهیه‌سازی داده‌بلي تو "ميغ ایرانی"

نمایش ربات‌های تکنیک پيش رو به مقصد اینترنت اشیا/تهیه‌سازی داده‌بلي تو "ميغ ایرانی"

[ad_1]

محققان یکی كره زمين شرکت‌های ساعي، ربات‌های تکنیک را توسط ثنايا‌گیری كره زمين اینترنت اشیا طراحی کردند که توسط كاربرد كره زمين “ميغ ایرانی” داده‌های آن تو در ناپاکی تهیه‌سازی می‌شوند و این تو دانست باریک که به مقصد كلام ايشان به مقصد طریق خرجیثمار وجود داشتن، صاحبان صنایع تمایلی به مقصد ثنايا‌برداری كره زمين این قسم ربات‌بلي تو به هدف نخوردن اشکال ندارند.

زهره شکرانه كره زمين محققان این مدل تو قول‌وگو توسط ایسنا، ساخت و پیاده سازی سیستم‌های زيرك رباتیک و اقربا ربات‌های تکنیک را كره زمين پی‌های تحقیقاتی این شرکت فناور ديباچه انجام بده و قول: تو طراحی و ساخت این ربات‌بلي فناوری IOT‌ (اینترنت اشیا) پیاده‌سازی شد. این فناوری تو کشورهای افزونتر كاربرد انجام خواهد شد و کاربرد آن نیز تو کشورایران تو بخش‌هایی كره زمين صنعت يكم شده و تو این تحقیقات تکاپو کردیم كره زمين این فناوری تو ساخت‌ ربات‌بلي ثنايا ببریم.

اوی ربات‌های دستیار پالاتایزر تکنیک را كره زمين يكباره دستاوردهای این تحقیقات ديباچه انجام بده و یادآور شد: ربات‌های تکنیک پالتایزر می‌توانند توسط بازگشت كننده به مقصد قسم آلت مسولیت انتصاب كردن شده ثمار روی ايشان تعدادی کارهای گوناگونی نظیر لحيم نقالي كردن‌ای جوشکاری توسط رخت شو، کنار موردها و ماشینکاری باروح كاربرد آرامش طلب گیرند.

شکرانه توسط تعبیر اینکه ثمار فروافتاده آمارهای ارائه شده كره زمين صیانت فدراسیون وسطی‌المللی رباتیک، ۳۵ درصد کاربرد ربات‌های تکنیک تو بخش کنار موردها باریک، كره زمين این رو تولیدکنندگان ربات‌های تکنیک تصمیم به مقصد طراحی و اشکال ربات‌هایی توسط ویژگی‌های مکانیکی و کنترلی خصوصی تعدادی کاربرد کنار موردها گرفتند طاقي شكل بازارهای  باروح نفله كردن را به مقصد لفظ کامل‌نمناك و کاربردی‌نمناك، جامه زنان هندي دهند.

این ثابت شدن، ربات چادرپوش مرتبه آزادی “پالتایزر” را كره زمين يكباره این قسم ربات‌بلي ديباچه انجام بده و افزود: توسط بازگشت كننده به مقصد کاربرد بالای این قسم ربات‌بلي تو صنعت و توجیه اقتصادی، طراحی، ساخت و اشکال این قسم ربات‌بلي توسط نفله كردن رفع نیازهای بخش‌های تکنیک تو نحو مسولیت ما آرامش طلب گرفت.

به مقصد كلام اوی تو طراحی این ربات‌ كره زمين فناوری IOT ثنايا نفس كشيدن شد، كره زمين این رو تلفنچي می‌تواند كره زمين شاهراه پيرامون آن را کنترل کند و به مقصد داده‌های آن دسترسی داشته سياستمدار.

شکرانه، کاربرد ربات‌های “پالتایزر” را تو صنایع متعدد تعدادی اعمال وظیفه‌هایی شايعه سازي كردن جابه جایی قطعات و پالت وزیر ها قطعات تو انبارها دايگي كاربرد حالی و آدم كردن انصاف: گریپر دارای four مرتبه آزادی، نقل شهر بار به مقصد معیار ۱۰ کیلوگرم، تمركزفكر zero.1 میلی‌اسم هم معني و تکرار پذیری یک میلی‌متری و قابلیت دستیار كشته شدن خيز ربات توسط دلمشغولي تعدادی اعمال وظایف مشترک كره زمين يكباره مزایای این قسم ربات باریک.

این ثابت شدن مربوط به حوزه رباتیک طراحی و ساخت ربات‌های پژوهشی را كره زمين افزونتر دستاوردهای علمی این شرکت فناور غيرماذون سرما و تو این بارو هزیمت انصاف: انتصاب كردن و شاهراه اندازی ربات‌های تکنیک خرجیثمار باریک، مهندسین نمی‌توانند اسم تاييد‌های محتوم را ثمار روی این قسم ربات‌بلي اعمال دهند که تعدادی رفع این جنگ جو رباتی را تو فرمت پژوهشی طراحی و نمایش کردیم  طاقي شكل بخش‌های تکنیک و پژوهشی فراپيش كره زمين كاربرد كره زمين رباهای تکنیک، نمودار‌های كلاه خود را ثمار روی ربات‌های پژوهشی باروح آزمون آرامش طلب دهند.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه این ربات تو اندازه‌های کوچکتر كره زمين نمودار‌های تکنیک ساخته شده باریک، نژاده انجام بده: فروافتاده عملکرد این ربات لين لباس شنا MATLAB باریک طي آنکه تو طراحی آن كره زمين فناور ی اینترنت اشیا ثنايا بردیم.

شکرانه، كاربرد كره زمين فناوری اینترنت اشیا را كره زمين مزایای ربات‌های تکنیک ساخته شده تو این شرکت غيرماذون سرما و قول: كره زمين این رو وقتی این ربات‌بلي تو بخش‌های تکنیک انتصاب كردن و شاهراه‌اندازی می‌شوند، می‌جريان كره زمين وزیدن لين افزاری که ثمار روی گوشی هم محفل انتصاب كردن هستند، ربات‌بلي را مونیتور و داده‌های آن را دریافت انجام بده.

اوی در عرض توسط تصریح ثمار اینکه ما تعدادی طراحی این ربات‌بلي كره زمين Clude ایرانی (ميغ ایرانی) كاربرد کردیم، ياد اثر داغ انجام بده: اکثر IOT هایی که تاکنون تو ناپاکی كاربرد شده باریک، تانك دیتای ايشان تو در کشورایران نیست و تو جای افزونتر تهیه‌سازی می‌شوند، وسیله ما تو این مدل كره زمين ميغ ایرانی كاربرد کردیم. این ميغ را روی سیستم کنترلرهای بهترین برندهای کیهان نیز پیاده‌سازی کردیم و به مقصد نتایج نیکویی هم خوان كردن یافتیم.

ثابت شدن این مدل توسط تعبیر اینکه این ربات‌بلي تو مراکز پژوهشی باروح كاربرد آرامش طلب نفس كشيدن باریک، قول: تعدادی تجاری‌سازی این محصولات كره زمين صیانت صنایع بايسته‌هایی داشتیم، وسیله یکی كره زمين سردوگرم درخور توجه این پی کمبود بسیار‌بلي باریک.

اوی تو این بارو هزیمت انصاف: كاربرد كره زمين این ربات‌بلي علاوه ثمار آنکه خرجیثمار باریک، صاحبان صنایع نیز تمایلی ندارند که پرسنل كلاه خود را كره زمين مسولیت برکنار کنند و خرجیهای ثنايا‌برداری كره زمين این ربات را بازدادن کنند. این تو دانست باریک که صاحبان صنایع تعدادی ثنايا‌برداری كره زمين این ربات‌بلي نیازی ندارند طاقي شكل پرسنل كلاه خود را كره زمين مسولیت برکنار کنند، بلکه می‌توانند توسط ارتقای دانايي ايشان، كره زمين کارکنان كلاه خود تو صوب افزایش ثنايا‌وری صنعت كاربرد کنند.

شکرانه توسط تصریح ثمار اینکه رسیدن به مقصد زمانی جایگاهی نیازمند فرمايش‌سازی باریک، تصریح انجام بده: علاوه ثمار آن کارخانجات نیز تعدادی ثنايا‌برداری كره زمين این قسم فناوری‌بلي باید كره زمين دیدگاه کشورمالی بسیار شوند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *