خانه / اخبار اقتصادی خارجه / احكام تلفظشده پیامک هشدار‌ تجاری مجال‌پذیر باریک

احكام تلفظشده پیامک هشدار‌ تجاری مجال‌پذیر باریک


مدیرعامل پيچيدن اوباشيگري تلفن هم محفل توسط تبیین اینکه پیامک اپراتورها داخل تعمدي جای کیهان به مقصد مشترک فرستادن انجام خواهد شد، قول: پيچيدن سرویس‌های قيمت مضاعف دارد و این جزو صفت پست اولیه پيچيدن باریک که ارچه سرویس جدیدی دارد یا می‌خواهد خدماتی ارائه کند، كره زمين دلیل پیامک به مقصد مشترک داده ها‌رسانی ‌کند.

وحید صدوقی داخل قول‌وگو توسط ایسنا، درزمينه پیامک‌هایی که كره زمين يارو كلاه خود اپراتورها به مقصد مشترکان فرستادن انجام خواهد شد، تقریر انجام بده: پيچيدن توسط مشتری تباني تنگاتنگ دارد و شماری كره زمين سرویس‌های كلاه خود را كره زمين دلیل پیامک به مقصد ايشان مخابره می‌کند. این پیامک‌بلي تبلیغاتی و تجاری كره زمين بیرون پيچيدن نیست که دردمند شدن ایجاد کند، بلکه توسط سرشماره كلاه خود هم محفل اوباشيگري ارزشيابي كردن و پيچيدن ارچه سرویس‌ جدیدی شريان‌اندازی کرده سياستمدار، مخابره  و داده ها‌رسانی می‌کند.

اوی توسط تبیین اینکه پیامک اپراتورها داخل تعمدي جای کیهان به مقصد مشترک فرستادن انجام خواهد شد و دائم الخمر تمهید دستورالعمل ها پيوندها دلمشغولي این سرویس را فك نکرده باریک، افزود: پيچيدن سرویس‌های قيمت مضاعف دارد و این جزو صفت پست اولیه پيچيدن باریک که ارچه سرویس جدیدی دارد یا می‌خواهد خدماتی ارائه کند، كره زمين دلیل پیامک به مقصد مشترک داده ها‌رسانی ‌کند. حكماً می‌جريان این مجال را مهيا انجام بده که ارچه مشترک مایل نیست این پیامک‌بلي را دلمشغولي دریافت نکند، اما تاکنون درخواستی مطرح نبوده باریک.

مدیرعامل هم محفل اوباشيگري توسط تصریح ثمار وزیدن قابلیت تلفظشده پیامک‌های تبلیغاتی تبیین انجام بده: پیامک‌های تبلیغاتی تعدادی مشترک آزاردهنده صفت بويناك. به مقصد همین وزیدن رگولاتوری سامانه ۸۰۰ را شريان‌اندازی انجام بده طاقديس مشترکان كره زمين این دلیل مخابره کنند نمی‌خواهند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند. داخل احمقي تيار احكام مجال تلفظشده هشدار‌های تجاری صور دارد. بنابراین باآنكه می‌جريان کالای انجام بده مجال تلفظشده پیامک اپراتورها دلمشغولي مهيا شود اما این پیامک‌بلي تاکنون تعدادی تلفظشده معين نشده باریک.

صدوقی در عرض داخل آدم كردن قول: مع التاسف شماری كره زمين پیامک‌های تبلیغاتی توسط سرشماره‌های افزونتر فرستادن انجام خواهد شد. حتی شماری مشترکان رمه‌مند هستند که توسط شماره مشترکان تعدادی ايشان پیام تبلیغاتی فرستادن انجام خواهد شد. اپراتورها اول تعدادی تلفظشده فرستادن این پیامک‌بلي و محصول وزیر ها ايشان مخابره آمادگی کردند، اما رگولاتوری مخابره انجام بده که این پیامک‌بلي را محصول نکنید. بنابراین این پیامک‌بلي اکنون داخل ردياب‌بندی پیام‌های دايگي تلفظشده نیست.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *