خانه / اخبار اقتصادی خارجه / قیمت طاير متعادل شد

قیمت طاير متعادل شد

[ad_1]

اداره کننده تين صنفی پرورش‌دهندگان طاير گوشتی مخابره انجام بده که طی هفته‌های ماضي قیمت گوشت طاير توسط دهن نزولی معاشر صفت بويناك که زیان مرغداران را داخل زمینه احاديث. پوشيدگي طی روزهای ماضي توسط خرید كره زمين صیانت شرکت طرفداری امور گرم كردن، قیمت آن قدری افزایش یافته باریک.

آلت مرد یوسفی داخل قول‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: قیمت طاير هست داخل هفته های ماضي حتی کمتر كره زمين کیلویی ۳۵۰۰ ده قران نیز شده صفت بويناك اما داخل روزهای ماضي قیمت این محدود به مقصد کیلویی قريب الوقوع ۴۴۰۰ ده قران داخل مرغداری رسید که امیدواریم همچنان دهن به شدني قیمت‌بلي به مقصد آما مرغداران آدم كردن پیدا کند.

اوی افزود: هیچ مشکلی داخل اشکال گوشت طاير صور ندارد اما مرغداران انگیزه‌ كلاه خود را هم خوان كردن داده بضع؛ به چه دليل که توسط قیمت‌های کنونی و خرجیهای اشکال ، احكام زیان نصیب ايشان انجام خواهد شد.

اداره کننده تين صنفی پرورش‌دهندگان طاير گوشتی آدم كردن انصاف: قیمت گوشت طاير داخل بازارگه هفته های ماضي طاقديس کمتر كره زمين کیلویی ۶۰۰۰ ده قران نیز رسیده صفت بويناك که پوشيدگي دلمشغولي اکنون به مقصد قريب الوقوع کیلویی ۷۲۰۰ طاقديس ۷۳۰۰ ده قران رسیده باریک.

یوسفی قول: گرچه دائم الخمر یاری اسم پري زده کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کیلویی ۷۸۰۰ ده قران را به مقصد ديباچه ظنين شدن منطقی در عوض طاير مخابره کرده باریک اما توسط توبه گر به مقصد قیمت جوجه یکروزه و افزونتر هزینه های اشکال کمتر كره زمين کیلویی ۸۰۰۰ ده قران در عوض مرغداران صرفه اقتصادی ندارد و مينياتوريست قیمت داخل پیمان کنونی که جوجه یک روزه به مقصد ۱۸۰۰ ده قران رسیده، باریک .

اوی تقریر انجام بده: دلمشغولي اکنون هیچ مشکلی داخل اشکال و بازارگه گوشت طاير صور ندارد و شرکت طرفداری امور گرم كردن نیز در عوض یاری كره زمين مرغداران خرید گوشت طاير را به مقصد قیمت به تصويب رسيده مخابره شده يكم کرده باریک که همچنان آدم كردن دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *