خانه / سایر خبر ها / لیست قیمت پمپ آب پنتاکس PENTAX

لیست قیمت پمپ آب پنتاکس PENTAX

لیست قیمت پمپ آب پنتاکس PENTAX

CH-CS  لیست الکتروپمپ های مدل  Pentax ساخت ایتالیا

قیمت به ریال دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت  نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (m³/h) (m) (hp)
۷/۲۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۳۰ ۲۴٫۵ ۱٫۵ یک و نیم اسب ارتفاع بالا تكفاز CH150
۸/۱۴۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۳۰ ۲۸ ۲ دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز CH200
۱۲/۴۲۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۳۰ ۳۳٫۵ ۳ سه اسب ارتفاع بالا تكفاز CH300
۷/۱۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۳۰ ۲۸ ۲ دو اینچ دو اسب ارتفاع یالا سه فاز CHT200
۷/۹۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۳۰ ۳۳٫۵ ۳ دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT300
۱۳/۸۰۰/۰۰۰ ۲″ ۳″ ۴۲ ۳۱٫۸ ۴ چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT400
۱۵/۱۰۰/۰۰۰ ۲″ ۳″ ۴۲ ۳۷ ۵٫۵ پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز CHT550
۴/۵۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۱۸ ۱۲٫۶ ۱ دو اینچ یک اسب تکفاز CS100/2
۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۴۸ ۱۲٫۳ ۱٫۵ دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز CS150/2
۵/۸۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۱۸ ۱۷٫۵ ۱ دو اینچ یک اسب تکفاز CSB100/2
۵/۹۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۲۴ ۲۱٫۵ ۱٫۵ دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز CSB150/2
۶/۱۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۵۴ ۱۳٫۸ ۲ دو اینچ دو اسب تکفاز CS200/2
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳″ ۳″ ۵۴ ۱۴٫۲ ۲ سه اینچ دو اسب تکفاز CS200/3
۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۳″ ۳″ ۶۰ ۱۷٫۵ ۳ سه اینچ سه اسب تکفاز CS300/3
۱۲/۶۰۰/۰۰۰ ۴″ ۴″ ۹۶ ۱۳٫۵ ۴٫۵ چهار اینچ چهارو نیم اسب تکفاز CS450/4
۵/۸۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۴۸ ۱۲٫۳ ۱٫۵ دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز CST150/2
۵/۹۰۰/۰۰۰ ۲″ ۲″ ۵۴ ۱۳٫۸ ۲ دو اینچ دو اسب سه فاز CST200/2
۱۰/۱۰۰/۰۰۰ ۳ ۳ ۶۰ ۱۷٫۵ ۳ سه اسب،سه اینچ سه فاز CST300/3
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳″ ۳″ ۶۰ ۱۷٫۵ ۳ سه اسب،سه اینچ سه فاز CST200/3
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۳″ ۳″ ۷۲ ۲۱٫۵ ۴ چهار اسب سه اینچ سه فاز CST400/3
۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ۴″ ۴″ ۹۶ ۱۳٫۵ ۴ چهار اسب چهار اینچ سه فاز CST450/4
۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۴″ ۴″ ۹۶ ۱۷ ۵٫۵ پنج و نیم اسب CST550/4

CMلیست الکتروپمپ های سه فاز مدل Pentax  ساخت ایتالیا

 قیمت دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت مدل
(mm) (mm) (m³/h) (m) (hp) (kw)
۱۲/۹۸۰/۰۰۰ ۳۲ ۵۰ ۲۷ ۳۶٫۸ ۴ ۳ CM32-160A
۱۶/۳۸۰/۰۰۰ ۳۲ ۵۰ ۲۷ ۴۱ ۵٫۵ ۴ CM32-200C
۲۱/۷۰۰/۰۰۰ ۳۲ ۵۰ ۳۶ ۵۳ ۷٫۵ ۵٫۵ CM32-200B
۲۲/۸۶۰/۰۰۰ ۳۲ ۵۰ ۳۶ ۶۱ ۱۰ ۷٫۵ CM32-200A
۲۷/۸۰۰/۰۰۰ ۳۲ ۵۰ ۳۰ ۷۰ ۱۲٫۵ ۹٫۲ CM32-250C
۲۹/۲۶۰/۰۰۰ ۳۲ ۵۰ ۳۰ ۸۲ ۱۵ ۱۱ CM32-250B
۴۴/۷۰۰/۰۰۰ ۳۲ ۵۰ ۳۰ ۹۳ ۲۰ ۱۵ CM32-250A
۱۲/۸۰۰/۰۰۰ ۴۰ ۶۵ ۳۰ ۱۷٫۴ ۲ ۱٫۵ CM40-125C
۱۳/۱۶۰/۰۰۰ ۴۰ ۶۵ ۳۳ ۲۰٫۷ ۳ ۲٫۲ CM40-125B
۱۵/۶۸۰/۰۰۰ ۴۰ ۶۵ ۳۶ ۳۰ ۴ ۳ CM40-160B
۱۵/۸۹۰/۰۰۰ ۴۰ ۶۵ ۳۹ ۳۵٫۴ ۵٫۵ ۴ CM40-160A
۲۱/۷۷۰/۰۰۰ ۴۰ ۶۵ ۳۹ ۴۷ ۷٫۵ ۵٫۵ CM40-200B
۲۲/۹۲۰/۰۰۰ ۴۰ ۶۵ ۴۲ ۵۶٫۴ ۱۰ ۷٫۵ CM40-200A
۲۸/۸۴۰/۰۰۰ ۴۰ ۶۵ ۴۲ ۷۵٫۵ ۱۵ ۱۱ CM40-250B
۱۵/۸۶۰/۰۰۰ ۵۰ ۶۵ ۷۲ ۲۴٫۵ ۵٫۵ ۴ CM50-125A
۲۱/۶۶۰/۰۰۰ ۵۰ ۶۵ ۷۸ ۳۰٫۲ ۷٫۵ ۵٫۵ CM50-160B
۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ۵۰ ۶۵ ۷۸ ۳۶٫۳ ۱۰ ۷٫۵ CM50-160A
۲۶/۳۰۰/۰۰۰ ۵۰ ۶۵ ۷۲ ۴۷ ۱۲٫۵ ۹٫۲ CM50-200C
۲۷/۶۷۰/۰۰۰ ۵۰ ۶۵ ۷۲ ۵۲ ۱۵ ۱۱ CM50-200B
۴۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵۰ ۶۵ ۷۸ ۵۸ ۲۰ ۱۵ CM50-200A
۲۲/۲۵۸/۰۰۰ ۶۵ ۸۰ ۱۲۰ ۱۹٫۸ ۷٫۵ ۵٫۵ CM65-125B
۲۳/۴۰۰/۰۰۰ ۶۵ ۸۰ ۱۳۲ ۲۴٫۲ ۱۰ ۷٫۵ CM65-125A
۲۶/۷۰۰/۰۰۰ ۶۵ ۸۰ ۱۴۴ ۲۹٫۸ ۱۲٫۵ ۹٫۲ CM65-160C
۲۷/۷۰۰/۰۰۰ ۶۵ ۸۰ ۱۴۴ ۳۴ ۱۵ ۱۱ CM65-160B
۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵ ۸۰ ۱۴۴ ۳۹ ۲۰ ۱۵ CM65-160A
۴۵/۳۰۰/۰۰۰ ۶۵ ۸۰ ۱۳۲ ۴۳ ۲۰ ۱۵ CM65-200C
۵۰/۷۹۰/۰۰۰ ۶۵ ۸۰ ۱۳۲ ۴۷٫۵ ۲۵ ۱۸٫۵ CM65-200B
۵۳/۷۰۰/۰۰۰ ۶۵ ۸۰ ۱۴۴ ۵۴ ۳۰ ۲۲ CM65-200A
۲۹/۲۵۰/۰۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۸۰ ۲۴ ۱۵ ۱۱ CM80-160D
۴۴/۷۶۰/۰۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۹۵ ۲۹ ۲۰ ۱۵ CM80-160C
۵۰/۲۲۲/۰۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۱۰ ۳۳٫۵ ۲۵ ۱۸٫۵ CM80-160B
۵۳/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۲۵ ۳۷ ۳۰ ۲۲ CM80-160A
۱۱۲/۷۹۰/۰۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۲۵ ۴۹ ۴۰ ۳۰ CM80-200B
۱۲۲/۳۷۰/۰۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۴۰ ۵۸ ۵۰ ۳۷ CM80-200A

MB-CB-CBTلیست الکترو پمپ های دو پروانه مدل Pentax  ساخت ایتالیا

مدل دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت  نوع پمپ قیمت
(اینچ) (اینچ ) (m³/h) (m) (hp)
MB 150/00 ۱ ¼ ۱ ½ ۹ ۳۹٫۵ ۱٫۵ دو پروانه تکفاز ۷/۰۰۰/۰۰۰
MB 200/00 ۱ ¼ ۱ ½ ۹ ۴۳ ۲٫۲ دو پروانه تکفاز ۷/۱۰۰/۰۰۰
MBT 300/00 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۲ ۴۹ ۳ دو پروانه سه فاز ۶/۹۵۰/۰۰۰
CB 100/00 ۱ ۱ ۴٫۵ ۴۲ ۱ دو پروانه-تکفاز ۵/۰۰۰/۰۰۰
CB 100/01 ۱ ۱ ۴٫۵ ۴۲ ۱ دو پروانه (برنجی)-تکفاز ۵,۸۰۰,۰۰۰
CB 160/00 ۱ ۱ ¼ ۶ ۵۳ ۱٫۵ دو پروانه-تکفاز ۶/۹۰۰/۰۰۰
CB 160/01 ۱ ۱ ¼ ۶ ۵۳ ۱٫۵ دو پروانه (برنجی)-تکفاز ۷/۷۳۰/۰۰۰
CB 210/00 ۱ ۱ ¼ ۷٫۵ ۵۸ ۲ دو پروانه-تکفاز ۷/۷۸۰/۰۰۰
CB 210/01 ۱ ۱ ¼ ۷٫۵ ۵۸ ۲ دو پروانه (برنجی)-تکفاز ۸/۵۴۰/۰۰۰
CB 400/00 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۲ ۶۶٫۹ ۴ دو پروانه-تکفاز ۱۴/۷۰۰/۰۰۰
CB 400/01 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۲ ۶۶٫۹ ۴ دو پروانه (برنجی)-تکفاز ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
CBT 100/00 ۱ ۱ ۴٫۵ ۴۲ ۱ دو پروانه سه فاز ۵/۱۰۰/۰۰۰
CBT 100/01 ۱ ۱ ۴٫۵ ۴۲ ۱ دو پروانه (برنجی) – سه فاز ۵/۶۰۰/۰۰۰
CBT 160/00 ۱ ۱ ¼ ۶ ۵۳ ۱٫۵ دو پروانه –سه فاز ۶/۸۷۰/۰۰۰
CBT 160/01 ۱ ۱ ¼ ۶ ۵۳ ۱٫۵ دو پروانه (برنجی) – سه فاز ۷/۵۰۰/۰۰۰
CBT 210/00 ۱ ۱ ¼ ۷٫۵ ۵۸ ۲ دو پروانه –سه فاز ۷/۵۰۰/۰۰۰
CBT 210/01 ۱ ۱ ¼ ۷٫۵ ۵۸ ۲ دو پروانه (برنجی) – سه فاز ۸/۲۰۰/۰۰۰
CBT 310/00 ۱ ۱ ¼ ۹ ۶۴ ۳ دو پروانه –سه فاز ۷/۵۹۱/۰۰۰
CBT 310/01 ۱ ۱ ¼ ۹ ۶۴ ۳ دو پروانه (برنجی) – سه فاز ۸/۳۵۰/۰۰۰
CBT 400/00 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۲ ۶۶٫۹ ۴ دو پروانه –سه فاز ۱۴/۰۰۰/۰۰۰
CBT 400/01 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۲ ۶۶٫۹ ۴ دو پروانه (برنجی) – سه فاز ۱۵/۳۴۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰CBT 600/00 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۲ ۷۸٫۷ ۵٫۵ دو پروانه –سه فاز ۱۴/۶۰۰/۰۰۰
CBT 600/01 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۲ ۷۸٫۷ ۵٫۵ دو پروانه (برنجی) – سه فاز ۱۵/۸۹۰/۰۰۰
CBT 751/00 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۵ ۹۰ ۷٫۵ دو پروانه –سه فاز ۱۹/۰۰۰/۰۰۰
CBT 751/01 ۱ ¼ ۱ ½ ۱۵ ۹۰ ۷٫۵ دو پروانه (برنجی) – سه فاز ۲۰/۲۰۰/۰۰۰
CBT 800 ۱ ¼ ۲ ۳۰ ۷۷ ۷٫۵ دو پروانه –سه فاز ۲۷/۹۷۰/۰۰۰
CBT 1000 ۱ ¼ ۲ ۳۰ ۸۶٫۴ ۱۰ دو پروانه –سه فاز ۲۸/۱۰۰/۰۰۰
CBT 1250 ۱ ¼ ۲ ۳۰ ۹۳٫۶ ۱۲٫۵ دو پروانه –سه فاز ۳۱/۴۵۰/۰۰۰
CBT 1500 ۱ ¼ ۲ ۳۶ ۹۸٫۷ ۱۵ دو پروانه –سه فاز ۳۲/۸۶۰/۰۰۰

الکترو پمپ طبقاتی افقی

قیمت دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثرآبدهی حداکثر ارتفاع توان نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (M3/H) (m) (hp)
۴/۸۳۰/۰۰۰ ۱ ۱ ۴٫۸ ۴۰٫۸ ۰٫۹ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 3-90/4
۸/۲۴۰/۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۵۶٫۸ ۱٫۵ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-150/5
۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۵۶٫۸ ۱٫۵ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-150/5T
۸/۴۶۰/۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۶۹٫۳ ۱٫۸ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-180/6
۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۶۹٫۳ ۱٫۸ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-180/6T
۹/۴۷۰/۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۸۰٫۳ ۲ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-200/7
۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۸۰٫۳ ۲ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-200/7T
۸/۵۷۰/۰۰۰ ۱ ۱ ¼ ۹٫۶ ۶۲ ۲٫۵ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-250/5
۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱ ۱ ¼ ۹٫۶ ۶۲ ۲٫۵ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-250/5T
۱۰/۸۶۰/۰۰۰ ۱ ۱ ¼ ۹٫۶ ۷۴٫۳ ۳ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-300/6
۸/۶۴۰/۰۰۰ ۱ ۱ ¼ ۹٫۶ ۷۴٫۳ ۳ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-300/6T
۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱ ۱ ¼ ۹٫٫۶ ۸۵٫۹ ۳٫۵ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-350/7T
۷/۹۰۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ½ ۱۴٫۴ ۴۷٫۱ ۲ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 9-200/4T
۸/۵۳۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ½ ۱۴٫۴ ۵۹٫۲ ۲٫۵ الکترو پمپ طبقاتی افقی U 9-250/5T
۹/۴۶۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۶۹٫۳ ۱٫۸ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5v-180/6T
۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۸۰٫۳ ۲ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-200/7
۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۹۱٫۴ ۲٫۵ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-250/8
۱۰/۶۶۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۹۱٫۴ ۲٫۵ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-250/8T
۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۱۰۲٫۱ ۲٫۸ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-280/9
۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۱۰۲٫۱ ۲٫۸ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-280/9T
۱۳/۳۰۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۱۱۲٫۷ ۳ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-300/10
۱۱/۳۹۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۱۱۲٫۷ ۳ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-300/10T
۱۴/۶۸۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۱۲۲ ۳٫۵ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-350/11
۱۳/۷۶۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۸٫۴ ۱۲۲ ۳٫۵ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-350/11T
۱۳/۷۰۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۱۰۲ ۹۹٫۵ ۴ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U7V-400/8T
۱۷/۸۹۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۱۰۲ ۱۱۳٫۲ ۴٫۵ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U7V-450/9T
۹/۳۰۰/۰۰۰ ۱ ¼ ۱ ¼ ۱۵٫۶ ۴۷٫۱ ۲ الکترو پمپ طبقاتی عمودی U9V-200/4T
قیمت
(ریال)
دهانه خروجی
(اینچ)
دهانه
ورودی
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع پمپ مدل ردیف
۱,۷۵۵,۶۰۰ ۱ ۱ ۲/۴ ۳۵ ۰٫۵ پنتاکس کوچک تک ‏فاز PM45 ۱
۲,۳۱۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۲/۴ ۳۵ ۰٫۵ بوستر کامل پنتاکس کوچک PM45/S ۲
۲,۵۲۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۳ ۶۱ ۱ پمپ ۶۱ متری تک ‏فاز PM80 ۳
۳,۶۶۴,۵۰۰ ۱ ۱ ۳/۶ ۴۷ ۱ جتی تک ‏فاز واسطه آلومینیوم CAM100/50 ۴
۳,۷۸۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۳/۶ ۴۷ ۱ جتی تک ‏فاز واسطه چدن CAM100/00 ۵
۴,۹۸۷,۵۰۰ ۱ ۱ ۳/۶ ۴۷ ۱ بوستر کامل جتی تک ‏فاز CAM100/00/S ۶
۳,۴۶۵,۰۰۰ ۱ ۱ ۳ ۴۳ ۱ جتی استیل یک اسب INOX100 ۷
۳,۴۲۳,۰۰۰ ۱ ۱ ۶/۳ ۳۳ ۱ بشقابی تک ‏فاز CM100/00 ۸
۳,۳۶۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۶/۳ ۳۳ ۱ بشقابی تک ‏فاز CM100/50 ۹
۴,۰۴۲,۵۰۰ ۱ ۱ ۶/۳ ۳۳ ۱ بوستر کامل بشقابی CM100/00/S ۱۰
۳,۷۸۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۶/۳ ۳۳ ۱ بشقابی تک ‏فاز CM100/01 ۱۱
۶,۱۳۲,۰۰۰ ۱ ۱ ۶/۳ ۴۰٫۵ ۱٫۵ بشقابی تک ‏فاز CM160/01 ۱۲
۴,۵۶۷,۵۰۰ ۱ ۱ ۶/۳ ۳۳ ۱ بشقابی – سه‏ فاز CMT100/00 ۱۳
۵,۹۲۲,۰۰۰ ۱ ۱ ۶/۳ ۴۰٫۵ ۱٫۵ بشقابی – سه ‏فاز CMT160/01 ۱۴
۶,۱۳۲,۰۰۰ ۱ ۱ ۷/۲ ۵۰٫۵ ۲٫۲ بشقابی – سه ‏فاز CMT210/01 ۱۵
۶,۷۷۲,۵۰۰ ۱ ۱ ۸/۴ ۵۸٫۵ ۳ بشقابی – سه ‏فاز CMT310/01 ۱۶
۱۱,۶۸۶,۵۰۰  ¼۱ ۲ ۱۵ ۴۸ ۴ بشقابی – سه‏ فاز CMT400 ۱۷
۱۲,۲۵۳,۵۰۰ ¼۱ ۲ ۱۸ ۵۶٫۱ ۵٫۵ بشقابی – سه‏ فاز CMT550 ۱۸
۴,۰۸۴,۵۰۰ ۱ ¼۱ ۲/۱ ۴۰ ۱ دو لول تک ‏فاز AP100/00 ۱۹
۷,۴۵۵,۰۰۰ ۱ ¼۱ ۳/۶ ۵۰ ۲٫۲ دو لول تک‏ فاز AP200/00 ۲۰
۷,۶۶۵,۰۰۰ ۱ ½۱ ۵/۴ ۶۰ ۱٫۵ کله‏ گلابی تک‏ فاز CAB150/00 ۲۱
۷,۷۵۹,۵۰۰ ۱ ½۱ ۷/۲ ۶۱ ۲٫۲ کله‏ گلابی تک‏ فاز CAB200/00 ۲۲
۸,۲۸۴,۵۰۰ ۱ ½۱ ۸/۴ ۶۴ ۳ کله‏ گلابی تک ‏فاز CAB300/01 ۲۳
۷,۶۱۲,۵۰۰ ۱ ½۱ ۷/۲ ۶۱ ۲٫۲ کله‏ گلابی سه ‏فاز CABT200/0 ۲۴
۳,۵۲۸,۰۰۰ ¼۱ ½۱ ۱۶/۸ ۲۰ ۱ پنج به چهار تک ‏فاز CR100/00 ۲۵
۳,۸۱۱,۵۰۰ ۱ ۱ ۲/۷ ۵۳ ۱ سوپاپ سرخود تک‏ فاز MD100 ۲۶
قیمت(ریال) دهانه خروجی (اینچ) حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) (hp) نوع پمپ مدل ردیف
۶,۸۹۸,۵۰۰ ۱½ ۱۲ ۷٫۴ ۱٫۵ لجن ‏کش بدنه استیل DX80G ۱
۷,۰۸۷,۵۰۰ ۲ ۱۲ ۷٫۴ ۱٫۵ لجن‏ کش بدنه استیل DX80/2G ۲
۶,۹۵۱,۰۰۰ ۱½ ۱۸ ۹٫۸ ۲ لجن‏ کش بدنه استیل DX100G ۳
۶,۹۹۳,۰۰۰ ۲ ۱۸ ۹٫۸ ۲ لجن‏ کش بدنه استیل DX100/2G ۴
۶,۹۰۹,۰۰۰ ۲ ۱۸ ۹٫۸ ۲ لجن‏ کش بدنه استیل DX100/2G ۵
۶,۰۵۱,۱۵۰ ۱½ ۱۵ ۸٫۳ ۱٫۵ لجن‏ کش بدنه چدن DG80G ۶
۶,۱۴۲,۵۰۰ ۲ ۱۵ ۸٫۳ ۱٫۵ لجن‏ کش بدنه چدن DG80/2G ۷
۶,۲۰۵,۵۰۰ ۱½ ۱۸ ۱۰٫۴ ۲ لجن‏ کش بدنه چدن DG100G ۸
۶,۳۳۱,۵۰۰ ۲ ۱۸ ۱۰٫۴ ۲ لجن‏ کش بدنه چدن DG100/2G ۹
۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲ ۱۸ ۱۰٫۴ ۲ لجن‏ کش بدنه چدن DG100/2G ۱۰

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های لجن‏ کش

قیمت(ریال) دهانه خروجی (اینچ) حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) توان (hp) مدل ردیف
۱۹,۱۲۰,۵۰۰ DN 65 ۵۴ ۱۹ ۲ DMT 210 ۱
۱۷,۵۷۷,۰۰۰ DN 65 ۶۰ ۲۳ ۳ DMT 310 ۲
۲۴,۲۵۵,۰۰۰ DN 80 ۷۸ ۲۷ ۵٫۵ DMT 550 ۳
۳۲,۸۲۳,۰۰۰ DN 80 ۱۴۴ ۳۴ ۱۰ DMT 1000 ۴
۱۷,۸۷۱,۰۰۰ ۲ اینچ رزوه ‏ای ۴۵ ۲۹٫۴ ۳ DCT 310 ۵
۲۵,۴۲۰,۵۰۰ ۲ اینچ رزوه ‏ای ۳۹ ۳۴٫۴ ۴ DCT 410 ۶
۲۶,۰۲۹,۵۰۰ ۲ اینچ رزوه ‏ای ۴۵ ۳۸٫۱ ۵٫۵ DCT 560 ۷
۳۰,۹۱۸,۳۰۰ ۲ اینچ رزوه ‏ای ۵۴ ۴۶ ۷٫۵ DCT 750 ۸
۳۱,۶۱۵,۵۰۰ ۲ اینچ رزوه ‏ای ۵۴ ۵۳ ۱۰ DCT 1000 ۹

 

 

لیست قیمت پمپ آب پنتاکس  الکتروپمپ طبقاتی‏ 

قیمت(ریال) دهانه خروجی (اینچ) دهانه ورودی (اینچ) حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp) نوع پمپ مدل ردیف
۵,۶۴۹,۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۴۰٫۸ ۰٫۹ افقی U5-90/4 ۱
۶,۷۷۲,۵۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۵۶٫۸ ۱٫۵ افقی U5-150/5 ۲
۶,۴۴۷,۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۵۶٫۸ ۱٫۵ افقی U5-150/5T ۳
۷,۳۷۱,۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۶۹٫۳ ۱٫۸ افقی U5-180/6 ۴
۷,۰۴۵,۵۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۶۹٫۳ ۱٫۸ افقی U5-180/6T ۵
۸,۲۷۴,۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۸۰٫۳ ۲ افقی U5-200/7 ۶
۸,۰۶۴,۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۸۰٫۳ ۲ افقی U5-200/7T ۷
۷,۷۲۸,۰۰۰ ۱ ¼۱ ۹٫۶ ۶۲ ۳ افقی U7-250/5 ۸
۷,۵۷۶,۸۰۰ ۱ ¼۱ ۹٫۶ ۶۲ ۲٫۵ افقی U7-250/5T ۹
۹,۷۳۳,۵۰۰ ۱ ¼۱ ۹٫۶ ۷۴٫۳ ۳ افقی U7-300/6 ۱۰
۹,۴۵۰,۰۰۰ ۱ ¼۱ ۹٫۶ ۷۴٫۳ ۳ افقی U7-300/6T ۱۱
۹,۹۳۳,۰۰۰ ۱ ¼۱ ۹٫۶ ۸۵٫۹ ۳٫۵ افقی U7 350/7T ۱۲
۷,۵۰۷,۵۰۰ ¼۱ ½۱ ۱۴٫۴ ۴۷٫۱ ۲ افقی U9-200/4T ۱۳
۸,۰۴۳,۰۰۰ ¼۱ ½۱ ۱۴٫۴ ۵۹٫۲ ۲٫۵ افقی U9-250/5T ۱۴
۹,۳۳۴,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۸۰٫۳ ۲ افقی U5V-200/7 ۱۵
۹,۷۷۵,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۹۱٫۴ ۲٫۵ عمودی U5V-250/8 ۱۶
۱۰,۷۴۱,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۹۱٫۴ ۲٫۵ عمودی U5V-250/8T ۱۷
۱۱,۶۴۴,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۱۰۲٫۱ ۲٫۸ عمودی U5V-280/9 ۱۸
۹,۷۰۲,۰۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۱۰۲٫۱ ۲٫۸ عمودی U5V-280/9T ۱۹
۱۱,۸۵۴,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۱۱۲٫۷ ۳ عمودی U5V-300/10 ۲۰
۱۰,۱۱۱,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۱۱۲٫۷ ۳ عمودی U5V-300/10T ۲۱
۱۳,۰۷۲,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۱۲۲ ۳٫۵ عمودی U5V-350/11 ۲۲
۱۲,۲۵۳,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۸٫۴ ۱۲۲ ۳٫۵ عمودی U5V-350/11T ۲۳

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استنلس استیل

قیمت(ریال) دهانه خروجی (اینچ) دهانه ورودی (اینچ) حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp) نوع پمپ مدل ردیف
۷,۱۱۹,۰۰۰ ۱ ۱ ۴٫۸ ۳۲٫۷ ۰٫۷ استنلس استیل U3S-70/3 ۱
۷,۶۹۶,۵۰۰ ۱ ۱ ۴٫۸ ۴۴٫۳ ۰٫۹ استنلس استیل U3S-90/4 ۲
۸,۱۹۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۴٫۸ ۵۵٫۳ ۱ استنلس استیل U3S-100/5 ۳
۸,۷۵۷,۰۰۰ ۱ ۱ ۴٫۸ ۶۶٫۶ ۱٫۲ استنلس استیل U3S-120/6 ۴
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۸٫۴ ۸۱ ۲ استنلس استیل U5S-200/7 ۵
۸,۶۱۰,۰۰۰ ۱ ¼۱ ۱۰٫۸ ۳۵٫۶ ۱٫۲ استنلس استیل U7S-120/3 ۶
۸,۵۵۷,۵۰۰ ۱ ¼۱ ۱۰٫۸ ۳۵٫۶ ۱٫۲ استنلس استیل U7S-120/3T ۷
۱۱,۸۲۳,۰۰۰ ۱ ¼۱ ۱۰٫۸ ۷۲٫۶ ۳ استنلس استیل U7S-300/6 ۸
۹,۳۵۵,۵۰۰ ¼۱ ¼۱ ۱۴٫۴ ۴۷٫۶ ۲ استنلس استیل U9S-200/4 ۹
۹,۱۹۸,۰۰۰ ½۱ ½۱ ۱۴٫۴ ۴۷٫۶ ۲ استنلس استیل U9S-2004T ۱۰
۱۳,۵۳۴,۵۰۰ ½۱ ۲ ۲۵٫۲ ۲۳٫۷ ۱٫۸ استنلس استیل U18S-180/2T ۱۱
۹,۷۶۵,۰۰۰ ½۱ ۲ ۲۵٫۲ ۳۵٫۷ ۲٫۵ استنلس استیل U18S-250/3T ۱۲
۱۲,۸۱۰,۰۰۰ ½۱ ۲ ۲۵٫۲ ۴۷٫۹ ۴ استنلس استیل U18S-400/4T ۱۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *