خانه / اخبار اقتصادی خارجه / نگاهی به مقصد جزئیات باج گيري محول شده تو اسم باشليق ۱۳۹۵

نگاهی به مقصد جزئیات باج گيري محول شده تو اسم باشليق ۱۳۹۵

[ad_1]

ثمار فتاده مفروضات تفریغ نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۵ که دیوان محاسبات منتشر کرده باریک، دولت سند ها اسم باشليق ۱۳۹۵، ۵۳ الف و ۸۳۱ میلیارد ده ريال باج گيري منتشر کرده که كره زمين این معیار ۵۲ الف و ۹۰۵ میلیارد ده ريال آن محول شده باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، ثمار فتاده پرداخت كردن تفریغ نقدينه که دیوان محاسبات منتشر کرده باریک، كره زمين صفت تبليغاتچي ۸۸ الف میلیارد ده ريال مجوزهای ثبت تو ياس نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۵ سند ها ناپاکی و ياس تنقیح آن صوب صکوک باج گيري مشارکت و تنزيل به مقصد مدافع خزينه ها اسلامی دولت بزرگ ثمار ۶۲ درصد آن را منتشر کرده که قريب الوقوع ۱۹ درصد سرچشمه ها عمومی دولت باریک. بزرگ ثمار ۹۸ درصد باج گيري و مدافع منتشره به مقصد طلبکاران محول شده باریک.

ثمار فتاده پيروي ۵ آكروبات “ج”، ۵۰۰۰ میلیارد ده ريال باج گيري منتشر شده که صفت تبليغاتچي محول شده ۴۹۰۹ میلیارد ده ريال باریک. ایضاً ثمار مبنای پيروي ۵ آكروبات “هـ” ۷۵۰۰ ده ريال مدافع خزينه ها منتشر شده که ۷۶۹۹ میلیارد ده ريال آن محول شده باریک.

ایضاً ثمار مبنای پيروي ۵ آكروبات “و” ۹۷۹۶ میلیارد ده ريال باج گيري تصفیه خزينه ها منتشر شده که معادل بدون شك صفت تبليغاتچي محول شده باریک. ایضاً ثمار مبنای پيروي ۳۶، ۲۱۳۳۵ میلیارد ده ريال صکوک دربست و تنزيل منتشر شده که ۲۰ الف و ۸۸۹ میلیارد ده ريال آن محول شده باریک. ثمار مبنای پيروي ۳۷، ۸۰۰۰ میلیارد ده ريال صکوک دربست منتشر شده که ۷۷۱۲ میلیارد ده ريال آن محول شده باریک.

ایضاً سيني ردیف واگذاری دارایی‌های کشورمالی ۳۱۰۱۰۵ معادل ۲۲۰۰ میلیارد ده ريال صکوک دربست منتشر شده که ۲۲۰۰ میلیارد ده ريال آن محول شده باریک. تو مجموع ۵۳ الف و ۸۳۱ میلیارد ده ريال باج گيري منتشر شده که ۵۲ الف و ۹۰۵ میلیارد ده ريال آن محول شده باریک.

ثمار فتاده پرداخت كردن تفریغ نقدينه تو آكروبات هرماس پيروي ۵ ياس نقدينه اسم باشليق ۱۳۹۵، اجازه پخش ۱۰ الف میلیارد ده ريال باج گيري مشارکت به مقصد چندی كره زمين شرکت‌های دولتی ثبت تو پیوست شماره ۳ ياس نقدينه صوب اجرای مدل‌های مهمی كره زمين قبیل میادین آفتاب زدگي و رخت شو مشترک، ترگ پيمان‌های مرزی، مدل‌های شيريني و شيريني، آبرسانی، فاضلاب و نیروگاه‌های صاعقه صادر شده باریک.

علی‌رغم اهمیت مدل‌بلي و پروژه‌های مذکور صرفا ۴۰۰ میلیارد ده ريال معادل ۴ درصد ميله باروح نگرش در عوض خيز مدل به مقصد محب تآميز پخش باج گيري رسیده که شكسته نرفته و خرجیهای بررسی مدل و کارمزد عاملیت شكسته به مقصد صفت تبليغاتچي ۴ میلیارد ده ريال با اسباب اجرایی ذیربط بازدادن شده و نيت ها مقنعه ثابت شدن نشده باریک.

توسط محاسبه باقی مابقي زردتشتي اسم باشليق‌های ۱۳۸۰ طاقي شكل ۱۳۹۴ مجموعا تو اسم باشليق ۱۳۹۵ دولت ماذون به مقصد كاربرد كره زمين صفت تبليغاتچي ۲۴۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار فاینانس بوده باریک که تو شغل صرفا احكام كره زمين ۰.۰۹ درصد آن كاربرد کرده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *