خانه / اخبار اقتصادی خارجه / نیاز به مقصد تعمیر الگوی اسم پري زده داریم/ می‌خواهیم خاموشی‌بلي را جمعناتمام کنیم

نیاز به مقصد تعمیر الگوی اسم پري زده داریم/ می‌خواهیم خاموشی‌بلي را جمعناتمام کنیم

[ad_1]

به ‌دست آوردن نیرو توسط تصریح ثمار اهمیت کشت اصولی و زيبا توسط در‌آغاز پوپك شهربان، قول: قریب به مقصد ۱۷۰ الف هکتار برنج تو مدیر‌های غیر كره زمين مدیر‌های شمالی کشت انجام خواهد شد که برخلاف در‌آغاز شهربان باریک؛ باید ويد‌ای تعدادی معیشت این کشاورزان اندیشید و الگوها و کشت‌های درخور اطفال را جایگزین انجام بده.

به مقصد ادا كردن ایسنا، همداستاني اردکانیان تو قول‌وگو توسط خبرنگاران تقریر انجام بده: امید باریک توسط او دما یا ناپایداری داغي که نقاط وسیعی كره زمين مساحي كردن زمين را جامه زنان هندي داده، بتوانیم به مقصد کیفیت مهيا توافق داشتن ايجادشدن تو تمامی ساعات شب هنگام‌سنه برسیم.

اوی افزود: علی‌رغم مبارزه‌بلي و بالاترین آمادگی تو نیروگاه‌بلي، حتی واحدهایی که بطور طبیعی تو ناقص شدننوشته تراكم كره زمين دور بيرون شده و تو پیمان عادی طاقي شكل یک قمچي و زیاد كره زمين آن خر می‌کشد طاقي شكل به مقصد دور نيرنگ ساز گردند، طی ۹ الی ۱۲ سنه به مقصد دور بازمی‌گردند.

اوی توسط تبیین این‌که به مقصد طریق افزایش دما درمقابل توسط افزایش اسم پري زده مواجه بودیم و ساعاتی را دلمشغولي وادار به مقصد انجام خاموشی شدیم، آدم كردن انصاف: می‌خواهیم طاقي شكل دلمشغولي آمادگی واحدها را تو سطحی تبيره داشته باشیم و در عرض توسط دستور كار‌ریزی دقیق این خاموشی‌بلي را به مقصد مينياتوريست رسانده و جمعناتمام کنیم.

اوی كره زمين مبارزه وزارت نیرو تعدادی اشکال نیروی ايجادشدن طاقي شكل پنج الف مگاوات تعدادی عزايم شهرستان بار اسم باشليق ۹۸ نبا انصاف و قول: تو تلاشیم توسط به دلیل اینکه فلاني و مدیریت اسم پري زده و در عرض دستور كار‌ریزی دقیق و مشروحاً تعدادی به مقصد دور رساندن واحدهای دستور كار‌ریزی شده تعدادی پیک اسم باشليق ۹۸ که طی خيز هفته آخری يكم شده باریک بتوانیم توسط به دلیل اینکه دولت، دائم الخمر دستور كار نقدينه و تزریق مناجاتگري كردن کشورمالی باروح نیاز طاقي شكل قريب الوقوع چادرپوش الی پنج الف مگاوات را تعدادی پیک ۹۸ روی دور بیاوریم.

به ‌دست آوردن نیرو تو این اخبار افزود: پوشيدگي امید باریک معادل این معیار(چادرپوش الی پنج الف مگاوات) نیز توسط به دلیل اینکه اسم پري زده‌کنندگان بخش صنعت، کشاورزی و خانگی كره زمين وزیدن مدیریت اسم پري زده به مقصد يك دست كردن آوریم و افزونتر به مقصد ديباچه اجباري بدمصرف شناساننده نشویم.

اوی یادآور شد: تو اسم باشليق‌جاری تمرین‌های نیکویی تو راستای پیک‌زایی انجام انجام خواهد شد که كره زمين اکنون توسط اشکال زیادتر و اسم پري زده کمتر صيف‌های آتی كره زمين حیث پيمان و ايجادشدن توسط نازپروردگي بیشتری توام سياستمدار.

اوی عبرت آميز باروح نیاز تعدادی ثمار مدارآوردن چادرپوش الی پنج الف مگاوات را ۱۵ الف میلیارد ده قران حالی و قول: مشارکت بخش ویژه تو این راستا چشمگیر خواهد صفت بويناك و ما نیز مبارزه می‌کنیم طاقي شكل توسط به دلیل اینکه مناجاتگري كردن تو اختیار، تعهدات كلاه خود خيابان بندي به مقصد بخش ویژه را افضل اعمال دهیم.

اوی تو رابه توسط نیروگاه هریس نیز قول: تو دستور كار داریم که این نیروگاه طاقي شكل عزايم شهرستان بار اسم باشليق ۹۸ (مرداد  قمچي اسم باشليق پس ازآن) به مقصد ثنايا‌برداری برسد.

اردکانیان توسط اشاعت به مقصد فهمید ویژه‌سازی تو نیروگاه‌بلي نیز قول: حرکت به مقصد سمتی باریک که نهایتا ۲۰ درصد نیروگاه‌بلي تو اختیار دولت آرامش طلب گیرد و دولت غالبا به مقصد ديباچه یک ترتیب کننده شغل کرده و بخش ویژه توسط سرمایه‌گذاری واصل میدان اشکال انرژی شود.

اوی تو این اخبار آدم كردن انصاف: ویژه‌سازی انحصار يافتن به مقصد اشکال نیروگاه‌های حرارتی نبوده و تو بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر دلمشغولي این مبادرت كردن توسط درخشش ترقي بیشتری هم مقام هم پياله جمعیت که طاقي شكل پایان اسم باشليق بتوانیم به مقصد قريب الوقوع “الف مگاوات” تو نیروگاه‌های تجدیدپذیر و طاقي شكل پایان دولت دوزادهم نیز به مقصد قريب الوقوع چادرپوش الف مگاوات برسیم.

اوی نیروگاه‌بلي را پتانسیل بالایی تعدادی کثافت حالی و افزود: سرمایه‌امرار داخلی و خارجی تو این اخبار تعلق‌ی نیکویی اثر داغ دادند.

به ‌دست آوردن نیرو تو اخبار توسط کیفیت پيمان نیز قول: تو بخش پيمان، اولویت توسط پيمان شرب باریک و اکنون مبنا دايگي توجهی كره زمين شهرهای کثافت تو اخبار توسط پيمان شرب فروسو تنش هستند که تو این اسم مورد باید مدل‌های اضطراری طی اسم باشليق جاری به مقصد تكميل برسند.

اوی تو این اسم مورد آدم كردن انصاف: دولت اعتباری بزرگ ثمار یک الف و ۲۰ میلیارد ده قران تعدادی تكميل مدل‌های اضطراری تو اختیار وزارت نیرو گذاشته که تو احمقي اجراست.

اردکانیان توسط اشاعت به مقصد کیفیت مناجاتگري كردن آبی تو مساحي كردن عدیده کثافت نیز افزود: کلیت مناجاتگري كردن پيمان موجود کثافت به مقصد خصوصی تو شرایطی که تو کیفیت نرمال و عادی آرامش طلب داریم، ارچه بصورت اصولی و صحیح اسم پري زده شود کفاف خواهد شد کثافت و زیاد كره زمين این را دلمشغولي خواهد انصاف. 

اوی توسط تبیین این‌که هرچند اسم پري زده پيمان شرب کمتر كره زمين بخش کشاورزی باریک اما تو این اخبار نیاز به مقصد تعمیر الگوی اسم پري زده داریم، افزود: تو بخش کشاورزی نیز باید قضاوت بزرگی رخ دهد و به مقصد وزارت جهادکشاورزی به دلیل اینکه کنیم طاقي شكل الگوی کشت درخور اطفال را برجا کند. 

به ‌دست آوردن نیرو توسط تصریح ثمار اهمیت کشت و اسم پري زده اصولی، تبیین انجام بده: پيمان در لوله به مقصد بيرون كره زمين کثافت صادر نمی‌شود بلکه پيمان در محصولات را که حمایت دلمشغولي پيمان‌ثمار هستند را توسط قیمتی كم قيمت صادر می‌کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *