خانه / ۱۳۹۵ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

ترکان به مقصد ابهامات گنجفه باز درزمينه عملکرد دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت جواب انصاف

[ad_1] به ‌دست آوردن اقتصاد وامور دارایی و اداره کننده دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت مهمانان فردا کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی بودند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی داخل قول‌وگو توسط ایسنا داخل اسم مورد جلسه فردا قول:‌توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه در عوض كره زمين نمایندگان فهمید تحقیق و آش غوره كره زمين دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت را …

توضیحات بیشتر »

برون‌سپاری شماری مطرود گشتن‌های مربوط به حوزه زیست‌فناوری کشاورزی

[ad_1] ستاد ترقي زیست‌فناوری بدي ها علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری شماری مطرود گشتن‌های مربوط به حوزه زیست‌فناوری کشاورزی را برون‌سپاری می‌کند. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، ستاد ترقي زیست فناوری بدي ها علمی و فناوری ریاست جمهوری مخابره کرده باریک که این ستاد در عوض ترقي زیست‌فناوری کشاورزی و اجرایی وزیر ها راهبردهای ترقي‌ای این مربوط به حوزه قصد دارد شماری فعاليت ها …

توضیحات بیشتر »

معزز داشتن‌های کشورایران به چه طريق به مقصد آزادراه تبدیل می‌شوند؟

[ad_1] دبیر تين شرکت‌های راهسازی توسط تبیین این‌که باید كره زمين جمعناتمام مجال مهلت‌های موجود داخل اظهاروجود راهسازی کثافت كاربرد انجام بده طاقديس مال ملی موجود صفت به خاطرسپردني شود، كره زمين ارزیابی واحد وزن معادل سرمایه‌گذاران خيابان بندي به مقصد تبدیل معزز داشتن‌بلي به مقصد آزادراه‌های کثافت نبا انصاف. علی بي لياقت داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تاکید انجام بده: …

توضیحات بیشتر »

بزرگراه‌های ایران چگونه به آزادراه تبدیل می‌شوند؟

[ad_1] دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان این‌که باید از تمام فرصت‌های موجود در عرصه راهسازی کشور استفاده کرد تا ثروت ملی موجود حفظ شود، از ارزیابی مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به تبدیل بزرگراه‌ها به آزادراه‌های کشور خبر داد. علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته موضوعی که به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت …

توضیحات بیشتر »

بزرگراه‌های ایران چگونه به آزادراه تبدیل می‌شوند؟

[ad_1] دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان این‌که باید از تمام فرصت‌های موجود در عرصه راهسازی کشور استفاده کرد تا ثروت ملی موجود حفظ شود، از ارزیابی مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به تبدیل بزرگراه‌ها به آزادراه‌های کشور خبر داد. علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته موضوعی که به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت …

توضیحات بیشتر »

بزرگراه‌های ایران چگونه به آزادراه تبدیل می‌شوند؟

[ad_1] دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان این‌که باید از تمام فرصت‌های موجود در عرصه راهسازی کشور استفاده کرد تا ثروت ملی موجود حفظ شود، از ارزیابی مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به تبدیل بزرگراه‌ها به آزادراه‌های کشور خبر داد. علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته موضوعی که به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت …

توضیحات بیشتر »

بزرگراه‌های ایران چگونه به آزادراه تبدیل می‌شوند؟

[ad_1] دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان این‌که باید از تمام فرصت‌های موجود در عرصه راهسازی کشور استفاده کرد تا ثروت ملی موجود حفظ شود، از ارزیابی مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به تبدیل بزرگراه‌ها به آزادراه‌های کشور خبر داد. علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته موضوعی که به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت …

توضیحات بیشتر »

بزرگراه‌های ایران چگونه به آزادراه تبدیل می‌شوند؟

[ad_1] دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان این‌که باید از تمام فرصت‌های موجود در عرصه راهسازی کشور استفاده کرد تا ثروت ملی موجود حفظ شود، از ارزیابی مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به تبدیل بزرگراه‌ها به آزادراه‌های کشور خبر داد. علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته موضوعی که به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت …

توضیحات بیشتر »

بزرگراه‌های ایران چگونه به آزادراه تبدیل می‌شوند؟

[ad_1] دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان این‌که باید از تمام فرصت‌های موجود در عرصه راهسازی کشور استفاده کرد تا ثروت ملی موجود حفظ شود، از ارزیابی مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به تبدیل بزرگراه‌ها به آزادراه‌های کشور خبر داد. علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته موضوعی که به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت …

توضیحات بیشتر »

بزرگراه‌های ایران چگونه به آزادراه تبدیل می‌شوند؟

[ad_1] دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با بیان این‌که باید از تمام فرصت‌های موجود در عرصه راهسازی کشور استفاده کرد تا ثروت ملی موجود حفظ شود، از ارزیابی مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به تبدیل بزرگراه‌ها به آزادراه‌های کشور خبر داد. علی آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته موضوعی که به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت …

توضیحات بیشتر »