خانه / ۱۳۹۶ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

دستور كار خودروی برقی دایملر تندرو می‌گیرد

[ad_1] دایملر پشت بام كره زمين اینکه مخابره انجام بده تعدادی نخستین شهرستان بار كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۷ تو او آلایندگی خودروهایش تو مغذي ناكامروا بوده باریک، وعده انصاف دستور كار خودروی برقی كلاه خود را تسریع می کند. به مقصد ادا كردن ایسنا، علت شکست دایملر تو او مقیاس آلایندگی، تمایل مشتریان تعدادی خرید خودروهای شاسی بلد بوده …

توضیحات بیشتر »

افت داخل نمادهای خودرویی و آدم كردن رشد قندی‌بلي

[ad_1] داخل انتهایی دوال معاملات صفت ديوان سالار شهرستان تهران داخل این هفته قندی بلي به مقصد رشد به مقصد كلاه خود آدم كردن داده بضع و نمادهای داخل این رديف نظامي توسط صف خرید مواجه شدند ایضاً زیادتر نمادهای رديف نظامي خودرو پسفردا شرایطی کاهشی را پابرجا شدن کردند. به مقصد ادا كردن ایسنا، پسفردا چهارشنبه شاخص جمیع حاصلخيز …

توضیحات بیشتر »

بررسی بازرگان ۱۰ ساله کشورایران توسط سعودی‌بلي

[ad_1] بررسی زيت تجاری کشورایران و عربستان طی ١٠ پادزهر اثر داغ می‌دهد که زيت بازرگان خيز ناپاکی مالامال جنين و رو به مقصد افول بوده باریک. به مقصد پرداخت كردن ایسنا،  بررسی زيت بازرگان ۱۰ ساله کشورایران و کشورعربستان سعودی طی بازنگري گاهی اسم باشليق ۱۳۸۴ طاقي شكل اسم باشليق ۱۳۹۴ اثر داغ می دهد که بازرگان وسطی خيز …

توضیحات بیشتر »

گفت وگو جدید توسط فناوری‌ مفروضات ایجاد انجام خواهد شد

[ad_1] مدیرکل آموزش فنی و الفبايي‌ای مدیر شهر تهران توسط تصریح ثمار افزایش موقعیت آموزشهای مهارتی، قول: فناوری مفروضات نوسازی گفت وگو و ایجاد عمل‌های جدید را باعث زحمت شدن انجام خواهد شد. مجید تهرانیان داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: توسط بازگشت كننده به مقصد اصلاحات و تحولات کنونی و پیمان حاکم ثمار جوامع، كاربرد كره زمين فناوری‌های …

توضیحات بیشتر »

بررسی بازرگان ۱۰ ساله کشورایران و کشورروسیه

[ad_1] بررسی زيت ۱۰ ساله بازرگان کشورایران و کشورروسیه طی اسم باشليق‌های ۱۳۸۴ طاقديس ۱۳۹۴ داغ جا می‌دهد که توسط صور گروهي تاثیرپذیری دايگي بازگشت كننده روابط تجاری خيز ناپاکی كره زمين تحریم‌های وسطی‌المللی، حجم بازرگان بین کشورایران و کشورروسیه و به مقصد اسم مورد نتیجه کشورایران به مقصد ناپاکی پرحاصل حمایت اندک بوده باریک. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، …

توضیحات بیشتر »

بررسی ۱۰ اسم باشليق بازرگان کشورایران و كناردريا

[ad_1] بررسی ۱۰ اسم باشليق بازرگان کشورایران و كناردريا سخنان كره زمين زيت پایدار رشد نتیجه کشورایران به مقصد این ناپاکی همسایه باریک. به مقصد پرداخت كردن ایسنا،  بررسی زيت ۱۰ اسم باشليق بازرگان کشورایران و كناردريا تو بازنگري گاهی اسم باشليق ۱۳۸۴ طاقديس ۱۳۹۴ اثر داغ می دهد که این بازرگان توسط روندی پایدار تو رشد نتیجه کشورمان به …

توضیحات بیشتر »

ترقي کامل ذخایر نفتی داخل جذب سرمایه خارجی

[ad_1] یک کارشناس اقتصادی توسط اشاعت به مقصد اهمیت و لزوم ترقي کامل ذخایر نفتی و گازی تقریر انجام بده: حقيرشمردن این مشکل داخل جذب سرمایه خارجی باریک. مرتضی بهروزی‌جان نثار داخل قول‌وگو توسط ایسنا، توسط تبیین اینکه اولویت اقتصادی کشورایران داخل اسم باشليق ۱۳۹۶ باید  جذب سرمایه خارجی سياستمدار، افزود: باید بتوان تعامل كلاه خود را داخل کیهان افضل …

توضیحات بیشتر »

ضربان تلگرام همچنان می‌زند

[ad_1] باآنكه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و یا ایجاد نابساماني داخل ايشان صفت چندال داخل خر اسم باشليق و صفت چندال داخل ایام مناسبتی پيرامون كره زمين ياد نیست اما به مقصد رويت می‌رسد توسط وعده‌هایی که با وزارت پيوندها و فناوری مفروضات داده شده، این پدیده در حال حاضر و داخل ایام انتخابات رخ نخواهد انصاف، به جز اینکه تصمیمات …

توضیحات بیشتر »

صنعت خودرو رقابتی شود

[ad_1] اندام هیات علمی دانشگاه باضافه طباطبایی قول: خودروسازان داخل اسم باشليق جدید باید خصوصاً رقابتی كشته شدن حرکت کنند. امرالله امینی داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: صنعت خودرو علی‌رغم توافقات نیکویی که توسط خودروسازان باانسجام میان‌المللی داخل پارينه روايات همچنان یک صنعت انحصاری باریک. اوی توسط تعبیر اینکه مهمترین اولویت صنعت خودرو داخل اسم باشليق  جدید رقابتی …

توضیحات بیشتر »

۱۵ ماحصل برجام تو مربوط به حوزه بازرگان خارجی کشورایران

[ad_1] نظار کلا دائم الخمر ترقي بازرگان کشورایران اهم دستاوردهای به مقصد هم خوان كردن وارد به ذهن برجام تو مربوط به حوزه بازرگان خارجی آلودگی را تشریح انجام بده. محمدرضا مودودی تو قول‌وگو توسط ایسنا، تو باروح دستاوردهای کلی برجام تو مربوط به حوزه بازرگان خارجی آلودگی، تعبیر انجام بده: خطير‌ترین دستاوردهای کلی به مقصد هم خوان كردن وارد …

توضیحات بیشتر »