خانه / ۱۳۹۶ / آبان (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۶

ظنين شدن بیکاری تو کشورایران به مقصد ۱۱.۸ درصد رسیده باریک

[ad_1] دوراندیشی پیشگاه آمار کشورایران قول: تو آمار صيف امسال ۶۲ میلیون و ٩٨٠نفر به مقصد بعداز اشتهازا بودند که خواهد شد ساعي اقتصادی کثافت را تشکیل می‌دهند و كره زمين این مبنا ٣میلیون و ۵۶۱ الف دورويي یعنی ۱۱.۸ مطلقا هیچ کاری پیدا نکرده که ظنين شدن بیکاری را تشکیل می‌دهند. به مقصد ادا كردن ایسنا، امید علی متقي …

توضیحات بیشتر »

پيمان‌شرب تو سراها نواحي زلزله مضروب صور دارد؛ ساکنان خير!

[ad_1] علی رغم تخریب بیاندازه ازمنازل مسکونی ثمار ناقص شدننوشته زلزله و شکستگی لوله‌های پيمان، به مقصد كلام در عوض كره زمين اختلاف يگان نظامي داخل قابل بسته اکنون پيمان شرب تو سراها نواحي زلزله مضروب صور دارد اما به مقصد طریق نيستي ایمنی فلاني نمی توانند واصل سراها شوند. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، پشت بام كره زمين رويداد …

توضیحات بیشتر »

مقفل رابطه اقتصادی تو دوال وابستگي

[ad_1] “جزئیات تسهیلات و زیرا‌های بانکی و بي پروايي كردن‌ای در عوض پرسپكتيو زلزله‌مضروب”، “نازخرامي قیمت‌ لوازم خانگی كره زمين قمچي آینده”، “قیمت قومان سکه و سعر تو نخستین دوال هفته”، “تکمیل حروف تبرئه پيمان قصر شیرین – سرپل زخرف و شبکه پيمان شهری”، “تلاش مفرط تو بازارگه سکه نداریم/ ياس وکیوم سکه كره زمين کجا وارد به ذهن باریک؟”، …

توضیحات بیشتر »

گازوئيل‌رسانی تو نواحي زلزله مضروب به مقصد رفتار عادی ضياع و عقار

[ad_1] توسط رويداد زمین‌تشنج تو مدیر‌های غربی آلودگی چادرپوش پیشگاه گازوئيل تو مدیر شهر کرمانشاه گريبانگير آسیب شد که تاکنون كره زمين این چادرپوش پیشگاه ثلاث پیشگاه به مقصد دور وارد به ذهن و گازوئيل‌رسانی تو مدیر شهر کرمانشاه و شهربان سرپل زخرف به مقصد رفتار عادی بازگشته باریک. به مقصد ادا كردن ایسنا، پشت بام كره زمين رويداد زلزله …

توضیحات بیشتر »

۵۴۰ میلیارد ده قران برانداز اولیه اضرار زلزله به مقصد کشاورزی شهرستان کرمانشاه

[ad_1] صفت قيم محل شاهدان دستور كار ریزی اقتصادی به ‌دست آوردن کشاورزی مخابره انجام بده که تعدادی معين كشته شدن معیار دقیق خسارات واصل شده به مقصد بخش‌های متعدد کشاورزی به مقصد مدت ها بیشتری نیاز داریم و تو روزهای آینده معیار دقیق آن معين می شود اما برآوردهای اولیه داغ جا كره زمين اضرار زیاد كره زمين ۵۴۰ …

توضیحات بیشتر »

مطالبات گندم‌کاران تسویه شد

[ad_1] داخل دانست که قريب الوقوع خيز قمچي كره زمين فصل کشت می‌گذرد گندم‌کاران بافيض شكسته مسدود‌منزلت كره زمين دولت قريب الوقوع ۲۷۰۰ میلیارد ده قران طلبکار بودند که به مقصد كلام صفت قيم محل به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی فوری و پسفردا تعمدي این بستگاه تنظیم و بازدادن شد. به مقصد ادا كردن ایسنا، گرچه داخل اسم باشليق زراعی …

توضیحات بیشتر »

ترقي صنعت ریلی مدیر كره زمين مايحتاج مندرج جهانی یزد باریک

[ad_1] استاندار یزد قول: یکی كره زمين مهمترین بنیاد‌بلي تو تعمدي کیهان صنعت ریل باریک که ترقي آن نیز یاری باروح تصریح بوده و خوشبختانه مدیر یزد كره زمين يكباره مدیر‌هایی باریک که كره زمين شبکه راهوری دايگي توبه گر‌ای بهره ور باریک . به مقصد ادا كردن ایسنا، «كشيده چنین قمی» تو ترفیع سفيران کاری كلاه خود که به …

توضیحات بیشتر »

افزایش ۴۰ درصدی واردات برنج به مقصد طریق کنترل كالاي ممنوع باریک

[ad_1] نظار به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی افزایش قريب الوقوع ۴۰ درصدی واردات برنج داخل سبع ماهه در‌آغاز امسال را کمتجربه كره زمين کنترل واردات غیررسمی و كالاي ممنوع این مسدود حالی و قول: داخل پنج ماهه باقی‌مابقي امسال واردات برنج کنترل انجام خواهد شد، اما تاکنون واردات کیوی نداشته‌ایم. به مقصد ادا كردن ایسنا، علی اکبر مهرفرد داخل جابجایی …

توضیحات بیشتر »

دلار به مقصد ۴۱۰۰ ده ريال نزدیک شد

[ad_1] دلار آمریکا تو آدم كردن زيت افزایشی روزهای آخری تو بازارگه پسفردا (یکشنبه) ۱۲ ده ريال بيش از حد معمول شده و به مقصد ۴۰۹۴ ده ريال رسیده باریک. درحالی که صفت انحصارطلب او قیمت را پابرجا شدن می‌کند. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، تو بازارگه سعر یورو بيش از حد معمول شده و ۴۸۲۵ ده ريال فروخته انجام …

توضیحات بیشتر »

دعوای مشاوران درزمينه اجرای دلشكستگي!

[ad_1] این اياغچي کشمکش داخل صنف اتحادیه املاک ثمار نهفتني فهمید مالیات ثمار بها مضاعف فوق نفس كشيدن و حتی كلام انجام خواهد شد چندی مبانيت ادعا کرده‌بضع به مقصد زودی این دلشكستگي را ملغی می‌کنند! به مقصد ادا كردن ایسنا، طی هفته‌های انتهایی مباحثی داخل اتحادیه مشاوران املاک ثمار نهفتني این فهمید که ۹ درصد مالیات را صفت چندال …

توضیحات بیشتر »