خانه / ۱۳۹۶ / بهمن (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

مصلحت / مقفل خبری ۱۸ كولاك ۹۶

تو بین مهمترین رویدادهای کشورایران و كره خاكي که تو ساعات ماضي هم آوازي افتاده، چندی رابطه زیاد كره زمين افزونتر منهي اهمیت یافته‌بضع. تو این مقفل صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۱۸ كولاك ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

صلاح / به تنگ آمده خبری ۱۶ كولاك ۹۶

تو وسطی مهمترین رویدادهای کشورایران و زمين که تو ساعات ماضي همزباني افتاده، شماری رابطه زیاد كره زمين افزونتر منهي اهمیت یافته‌بضع. تو این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۱۶ كولاك ۱۳۹۶ – را دوره می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

صلاح / مقفل خبری ۱۵ كولاك ۹۶

داخل بین مهمترین رویدادهای کشورایران و زمين که داخل ساعات ماضي هم آوازي افتاده، شماری رابطه زیاد كره زمين افزونتر منهي اهمیت یافته‌بضع. داخل این مقفل صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۱۵ كولاك ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

صلاح / مقفل خبری ۱۴ كولاك ۹۶

داخل وسطی مهمترین رویدادهای کشورایران و كره خاكي که داخل ساعات ماضي يكدلي افتاده، چندی رابطه زیاد كره زمين افزونتر منهي اهمیت یافته‌بضع. داخل این مقفل صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۱۴ كولاك ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

رسانه‌بازی و رسانه‌سازی

به مقصد ادا كردن ایسنا، شاید بتوان مهمترین موضوع بشر امروزی داخل کشوری توسط قيد خصمانه و مشخصه ها کشورایران را انبوهی دانسته ها و ضروری‌ترین استادي باروح نیازش را، استادي تشخیص دانسته ها كامل كره زمين غلط و به مقصد عبارتی تجريد دانسته ها حالی. داخل این موقعیت منكر، رسانه‌بلي – اعم كره زمين دیداری، شنیداری، نامه‌ و مجازی …

توضیحات بیشتر »

يكم عملیات اجرایی پروژه شريان پولادين «کرمان – سیرجان»

توسط جلوت رییس جمعيت، عملیات اجرایی پروژه شريان پولادين «کرمان – سیرجان» يكم شد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، مازیار یزدانی شاهدان فنی و زیربنایی شريان پولادين جمهوری اسلامی کشورایران تو عريضه يكم عملیات اجرایی پروژه شريان پولادين «کرمان – سیرجان» قول: دلمشغولي اکنون مثال هستیم تو کلیه مسیرهای شريان آهنی آلودگی، کارگاه های شريان آهنی تجهیز شده باریک و …

توضیحات بیشتر »